Prejsť na obsah
Verejnosť

Na základe podnetu bývalého rektora prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc. zo septembra 2009 sa Ústav manažmentu STU začal uchádzať o účasť v projekte „MyUniversity" - rozhodovacie procesy pre zjednotené vysokoškolské vzdelávanie. Naša účasť bola schválená a riešenie projektu začalo dňa 1. októbra 2010. MyUniversity patrí medzi ďalšie iniciatívy 7. rámcového programu Európskej únie - CIP - Program na zvýšenie konkurencieschopnosti a inovácie.

      V súčasnosti projekt prechádza do ďalšej fázy implementácie a spustenia MyUniversity web platformy v experimentálnom režime. V tejto súvislosti Ústav manažmentu uvíta spoluprácu akademických, samosprávnych a decíznych orgánov univerzity a študentských organizácií.

(juraj.tomlain@stuba.sk, koloman.ivanicka@stuba.sk )

MyUniversity je pilotný projekt, ktorého cieľom je navrhnúť, ďalej rozvíjať a overiť integrovaný spôsob zapojenia členov akademickej obce do rozhodovacích procesov, čím sa podporuje tvorba vhodných odporúčaní a akčných plánov zameraných na oblasť vysokého školstva. Projekt MyUniversity poskytne univerzitám z Bulharska, Litvy, Španielska, Švédska a Slovenska špičkovú platformu elektronickej participácie (e-Participation).

Cieľovými užívateľmi (účastníkmi) platformy e-Participation budú študenti, učitelia, zamestnanci univerzity a iní predstavitelia akademickej obce, ktorí sú nositeľmi dôležitých názorov týkajúcich sa legislatívnych oblastí vzdelávania na miestnej alebo na Európskej úrovni.

Projekt MyUniversity umožní zvýšiť priamu spoluúčasť členov akademickej obce v rozhodovacích procesoch  tým, že im poskytne centralizovaný priestor, kde budú otázky vzdelávacej politiky a strategických zámerov sústredené a jasne vysvetlené. Tieto informácie umožnia členom akademickej obce lepšie porozumieť dôsledkom  vzdelávacích opatrení a politiky a taktiež vyjadriť svoje názory k daným témam prostredníctvom interaktívnych nástrojov e-Participation.

Projekt MyUniversity vytvorí progresívnu platformu zvanú e-Participation, ktorá bude ponúkať viaceré interaktívne nástroje na základe na Web 2.0 technológii, čo umožní členom univerzitnej akademickej obce sa jednoduchým spôsobom spolupodieľať na rozhodovacích procesoch v oblasti vysokého školstva. Táto platforma tiež podporí úspešnosť sociálnych sietí, ku ktorým patrí napr. Facebook a to tým, že bude propagovať obsah týchto sietí, čím sa podarí získať nových používateľov týchto sieti.

Zúčastnení partneri na projekte sú: Gov2u (Grécko), Scytl Secure Electronic Voting S.A.(Španielsko), Centre de Supercomputació de Catalunya (Španielsko), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko), Rey Juan Carlos University (Španielsko), Stockholm University (Švédsko), Prešovská univerzita v Prešove (Slovensko), International Business School Bulgaria, University of National and World Economy (Bulharsko), University of León (Španielsko), University of Vilnius (Litva), Slovenská technická univerzita v Bratislave (Slovensko).

 

Detailnejšie informácie budú čoskoro k dispozícií na web stránke:

http://www.e-myuniversity.eu/ alebo http://www.e-myuniversity.eu/stuba