Prejsť na obsah
Verejnosť
Ôsma skupina Professional MBA Automotive Industry - Slavnostné otvorenie programu 5.10.2016 vo Viedni
Foto 1: Dekan Continuing Education Centre (CEC) na TU Wien prof. Martens, prorektor STU pre vzdelávanie doc. Stanko, riaditeľka Inštitútu celoživotného vzdelávania STU Mgr. Remenárová, akademický riaditelia programu prof. Sihn (TU Wien) a doc. Lešinský (STU), manažér programu TU Wien Dr. Han a účastníci programu Professional MBA Automotive Industry.

Dňa 5. októbra 2016 sa slávnostnou imatrikuláciou na Technickej univerzite vo Viedni otvoril už ôsmy krát od roku 2009 medzinárodný program „Profesionálne MBA Automobilového priemyslu“. Toto manažérske kombinované štúdium popri zamestnaní akreditované federáciou FIBAA, ktoré je spoločným programom TU Wien a STU v Bratislave, má medzi doterajšími účastníkmi riadiacich pracovníkov, perspektívnych členov manažmentov, konzultantov, obchodníkov, ako aj ďalších talentovaných zamestnancov automobilového a dodávateľského priemyslu. Celkovo sa do programu zapojilo už 127 študujúcich z 24 štátov a 4 kontinentov, pričom 65% z nich pôsobí priamo vo významných výrobných organizáciách. Účasť v postgraduálnom programe, ktorý trvá štyri semestre a je ukončený obhájením diplomovej práce nielen rozširuje kompetencie dôležité v odvetví vyžadujúcom inovácie, ale aj buduje profesionálne siete a zvyšuje predpoklady osobného kariérneho rastu. Do aktuálne otvoreného programu 2016 - 2018 je prijatých 14 študujúcich. Medzi účastníkmi má Slovensko štyroch zástupcov, štyria študujúci sú z Nemecka, piati z Rakúska a jeden z Ukrajiny.         

Príhovor prorektora STU doc. Ing. Š. Stanka, CSc. k študujúcim na Slávnostnom otvorení programu Professional MBA Automotive Industry 2016 - 2018 Príhovor úspešnej absolventky na slávnostnom otvorení programu Professional MBA Automotive Industry 2016 - 2018

Foto 2: Príhovor prorektora STU doc. Ing. Š. Stanka, CSc. k študujúcim, zľava akademický riaditelia programu doc. Ing. J. Lešinský, CSc. (STU) a Prof. Dr. Ing. Prof. eh. Dr. h.c. DI Wilfried Sihn (TU Wien)

Foto 3: Príhovor úspešnej absolventky, Mag. Alexandry Steinerovej, MBA

Prednáška doc. Lešinského v rámci prvého vzdelávacieho modulu Professional MBA Automotive Industry na TU Wien Team building Professional MBA Automotive Industry 2016 - 2018

Foto 4: Prednáška doc. Lešinského „Introduction to Automotive Industry“ v rámci prvého vzdelávacieho modulu na TU Wien

Foto 5: „Team building“ ôsmej skupiny v rámci prvého vzdelávacieho modulu, Wienerwaldhof, Rakúsko

Slávnostné otvorenie štúdia zahájil a moderoval dekan Centra ďalšieho vzdelávania (CEC) na Technickej univerzite vo Viedni Univ. Prof. Dr. Bob Martens. Po uvítaní nových účastníkov programu, prítomných zástupcov STU, akademických predstaviteľov a hostí, uviedol univerzitu a načrtol súčasnosť i perspektívy ďalšieho vzdelávania na TU Wien. Nasledoval príhovor prorektora STU pre vzdelávanie, doc. Ing. Štefana Stanka, CSc., v ktorom predstavil Slovenskú technickú univerzitu, jej fakulty a pracoviská, rozsah a kvalitu vzdelávacích aktivít na univerzite s dôrazom na prepájanie poznatkov s praxou a implementáciu inovácií. Následne sa účastníkom prihovorili akademický riaditelia programu, za TU Wien Prof. Dr. Ing. Prof. eh. Dr. h.c. DI Wilfried Sihn a za Slovenskú technickú univerzitu doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. Predstavili hlavné poslanie študijného programu, ktorého súčasťou sú exkurzie do podnikov významných výrobcov, stretnutia s top manažmentom ako aj interdisciplinárne prierezové témy a prípadové štúdie. Ekonomické oblasti sú prednášané so zreteľom na ich aplikáciu hlavne vo výrobe a logistike. Študentom akademický riaditelia popriali, aby napriek časovým a študijným nárokom dosiahli vnútornú spokojnosť zo získavania nových poznatkov a kompetencií pre ich súčasnú i budúcu pozíciu v auto priemysle. O vlastné dojmy a skúsenosti sa v príhovore podelila s novými účastníkmi aj úspešná absolventka piateho behu programu 2013 - 2015, Mag. Alexandra Steinerová, MBA, zo spoločnosti Continental Automotive Austria. Na záver dekan CEC zaželal študujúcim veľa úspechov a promóciu v roku 2018.

Ôsma skupina Profesionálne MBA automobilového priemyslu oficiálne začala štúdium na druhý deň po slávnostnom otvorení „Team building“ aktivitou vo Viedenskom lese. Na TU Wien sa počas prvého vzdelávacieho modulu uskutočnil aj „Business Evening“ s témou „Automobilový priemysel na križovatke“, ktorú predniesol pán Dr.-Ing. Andreas Tostmann, výkonný viceprezident výroby SEATu.

Prednáška pána Dr. Tostmanna na TU Wien - program Professional MBA Automotive Industry

Spoločná fotka program Professional MBA Automotive Industry 2016 - 2018 s pánom Dr. Tostmannom

Foto 6: Prednáška pána Dr. Tostmanna na TU Wien

Foto 7: Spoločná fotka účastníkov Professional MBA Automotive Industry s pánom Dr. Tostmannom, prítomní aj akad. riaditelia programu

Program sa otvorí najbližšie po deviaty krát v októbri 2017. Viac informácií o programe ako aj presné termíny pravidelných informačných stretnutí pre uchádzačov a postup podávania prihlášok nájdete v aktuálnom čase na webovej stránke http://automotive.stuba.sk.