Prejsť na obsah
Verejnosť

V roku 2017 program Erasmus+ oslavuje 30. výročie. Program Erasmus pomohol miliónom mladých ľudí a odborníkom zo sveta vzdelávania cestovať, študovať, získavať skúsenosti a zručnosti v zahraničí.

Šancu cestovať na pobyt do zahraničia alebo absolvovať pracovnú stáž má dnes už aj každý študent STU, ale aj zamestnanci či absolventi univerzity (do 1 roka od skončenia štúdia). Informácie ako postupovať nájdete na webe univerzity tu.

Pôvodný Erasmus naštartoval svoje pôsobenie v roku 1987 ako výmenný program pre vysokoškolských študentov. Už od prvého roku svojej existencie, kedy sa ho zúčastnilo 3 200 študentov z 11 európskych krajín (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Grécko, Španielsko a Spojené kráľovstvo) dal ako prvým účastníkom tohto programu príležitosť skúsiť život a vysokoškolské štúdium v zahraničí. Za posledných 30 rokov sa program výrazne rozrástol a neustále rozvíjal  a dnes siaha ďaleko za hranice Európy, obohacuje životy a rozširuje obzory.

Erasmus+

A to, čo sa v roku 1987 začalo ako program mobility vysokoškolských študentov, sa rozšírilo a obohatilo životy viac ako 9 miliónov priamych účastníkov, nehovoriac o nepriamom vplyve na mnohých ďalších. A preto bolo rozhodnuté, že sa  v roku  2014 spojilo viacero programov do jedného programu: Erasmus+.

Erasmus+

Erasmus+, nový program EÚ podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Hlavným cieľom programu je posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podpora modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Štruktúra programu Erasmus+ sa skladá  z troch  kľúčových  akcií, ktoré podporujú vzdelávacie mobility jednotlivcov, spoluprácu v oblasti inovácií a výmenu osvedčených postupov a aktivity zamerané na podporu reformy politiky.

Erasmus+

Zúčastniť sa ho môžu všetci, čo práve prechádzajú vzdelávacím procesom, vyučujúci a pracovníci s mládežou. Počas uplynulých 30 rokov dal program možnosť 9 miliónom osôb študovať, odborne sa vzdelávať, pôsobiť ako dobrovoľník alebo získať profesijné skúsenosti v zahraničí. V porovnaní s predchádzajúcimi programami hlavným cieľom programu Erasmus+ je posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podpora modernizácie vzdelávania. Mladí ľudia prostredníctvom skúseností a príležitostí zlepšiť si vedomosti a zručnosti v zahraničí získavajú možnosti sebarealizácie  a uplatnenia sa na trhu práce. Študenti vďaka programu môžu absolvovať zahraničné stáže v podnikoch a organizáciách. Mladí ľudia sa tak prostredníctvom zlepšovania svojich odborných zručností pripravujú na to, ako sa uplatniť na pracovnom trhu a zapojiť do diania spoločnosti. Erasmus+, ktorý nahradil Erasmus pomohol a stále pomáha mladým ľuďom získať prácu, zvyšuje ich zamestnateľnosť tým, že im poskytne zručnosti, skúsenosti a sebadôveru.

Program má silný medzinárodný rozmer, najmä pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, s cieľom nielen zvyšovať kvalitu európskeho vysokoškolského vzdelávania pri presadzovaní širších cieľov stratégie ET 2020 a atraktívnosti Únie ako študijnej destinácie, ale aj podporovať porozumenie medzi ľuďmi a prispievať k udržateľnému rozvoju vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách (krajinách mimo EÚ), ako aj k ich širšiemu sociálnoekonomickému rozvoju, okrem iného tým, že bude prostredníctvom akcií na podporu mobility podporovať výmenu odborníkov so štátnymi príslušníkmi partnerských krajín. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.

Počas týchto troch desaťročí mobilita účastníkom programu pomohla získať vzdelanie, zručnosti a kompetencie, ktoré potrebujú, aby mohli viesť nezávislý a plnohodnotný život. Európska komisia, pomocou Mobility Tool+, internetového elektronického nástroja  na spoluprácu, riadenie a podávanie správ pre mobilitné projekty v rámci programu Erasmus+ od roku 2014 pravidelne monitoruje a vyhodnocuje správy účastníkov Erasmus+ mobilít. Vďaka príležitosti stráviť časť vysokoškolského štúdia v krajinách zapojených do programu Erasmus+ sa až 83 % študentov vysokých škôl, ktorí sa zúčastnili mobilít, potvrdilo, že Erasmus im dal nielen nové smerovanie  ale aj zmysel pre európske občianstvo. Hodnotenia a prieskumy dokazujú, že mladí ľudia v Európe získavajú vďaka skúsenosti zo zahraničia zručnosti, ktoré potrebujú nielen na súčasnom trhu práce, ale aj v budúcnosti a že ich vyhliadky na úspešnú profesijnú dráhu sú ďaleko lepšie. Študenti, ktorí absolvujú stáž v zahraničí, majú dvojnásobnú šancu nájsť si zamestnanie do jedného roka po ukončení štúdia v porovnaní so študentmi, ktorí zahraničné skúsenosť nemajú. Každému tretiemu študentovi, ktorý bol na zahraničnej stáži bolo ponúknuté pracovné miesto jeho hostiteľským podnikom. Prieskum okrem  iného tiež jasne ukazuje, ako študenti hodnotia Erasmus príležitosti: až 96% deklarovalo, svoje pozitívne skúsenosti s programom Erasmus.

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave a jej účasť v programe Erasmus+

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)  je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou a do programu Erasmus je zapojená od jeho začiatku.  Od roku 1998 do roku 2016 bolo našou univerzitou vyslaných na Erasmus+ študijnú mobilitu 2018 študentov, 209 študentov a absolventov na pracovnú stáž, 435 zamestnancov a univerzita prijala 676 Erasmus+ študentov z krajín zapojených do krajín programu.

Dnes má šancu absolvovať stáž či študijný pobyt každý študent či zamestnanec alebo aj absolvent STU (do 1 roka od ukončenia štúdia).

Rok 

Mobilita STU  študentov 

Mobilita STU  zamestnancov 

Mobilita - pracovné  stáže 

Mobilita zahr.  študentov na STU 

1998/1999 

 - 

1999/2000 

26 

12 

 - 

2000/2001 

61 

12 

 - 

2001/2002 

67 

14 

 - 

2002/2003 

76 

12 

 - 

2003/2004 

68 

19 

 - 

15 

2004/2005 

85 

28 

 - 

25 

2005/2006 

91 

38 

 - 

24 

2006/2007 

95 

34 

 - 

17 

2007/2008 

93 

43 

 - 

30 

2008/2009 

104 

30 

 - 

30 

2009/2010 

135 

35 

 - 

42 

2010/2011 

123 

24 

15 

45 

2011/2012 

161 

26 

15 

54 

2012/2013 

175 

27 

17 

76 

2013/2014 

210 

24 

20 

90 

2014/2015 

228 

26 

77 

100 

2015/2016 

215 

30 

65 

113 

Spolu 

2018 

435 

209 

676 

Výberová komisia programu Erasmus+ pre sektor vysokoškolského vzdelávania schválila STU aj v rámci výzvy 2017 Erasmus+ mobilitný projekt "Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu" na nasledujúce obdobie.

Mobilitné aktivity v rámci programu Erasmus+ sú určené pre študentov STU za účelom štúdia a/alebo odbornej stáže a čerstvých absolventov STU (do 1 roka od ukončenia štúdia) a zamestnancov STU za účelom výučby, pracovnej stáže/vzdelávania a školenia.

Cieľom vzdelávacej mobility jednotlivcov na STU je podporiť nadnárodnú mobilitu študentov, absolventov a zamestnancov STU za účelom získania, zvýšenia a rozšírenia ich pracovných a odborných spôsobilostí, zručností a kompetencií v danej oblasť a tiež podpory multilaterálnej spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami a podnikmi z praxe.

Mobilita študentov a zamestnancov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja STU, čo dokazuje i počet uzatvorených dohôd v rámci programu Erasmus+, tzv. inter-institutional agreements (uzatvárané  na úrovni fakúlt). STU má podpísaných 341 Erasmus dohôd s 224 inštitúciami v 25 štátoch Európy.

Útvaru medzinárodných vzťahov STU v spolupráci s kolegami z fakúlt a rektorátu bol schválený vo výzve 2016 dvojročný projekt  v rámci programu Erasmus+ "Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (krajinami mimo EU)"  tzv. International Credit Mobility (ICM), s grantovou podporou na spoluprácu celkovo so 6-timi partnerskými krajinami a inštitúciami (Čína, Kuba, Ruská federácia, Srí Lanka, Kazachstan a Čierna Hora). V rámci výzvy 2017 útvar v spolupráci s fakultami STU podal ICM projekt na realizáciu mobilít s 8 krajinami (Brazília, Čína, Kanada, Kuba, Srbsko, Srí Lanka, Ukrajina, Vietnam). Výsledok výberovej procedúry  bude zverejnený v priebehu júna 2017.

Účasť STU na projektoch v rámci programu ERASMUS+ má pozitívny dopad na modernizáciu univerzity vo vzťahu k cieľom v oblasti internacionalizácie vzdelávania a vedeckovýskumných aktivít v rôznych oblastiach. Program Erasmus+ umožňuje zlepšiť kvalitu vzdelávania, výskumu, zviditeľniť sa, pripraviť študentov a zamestnancov pre interkultúrne a globálne/medzinárodne orientované prostredie. Celkovo je účasť na  projektoch tohto druhu úspešná a prospešná nielen pre účastníkov mobilít, ale i samotné zviditeľnenie sa univerzity. Preto je potrebné v zapojení sa do projektových aktivít programu Erasmus+ a zvyšovaní počtu mobilít pokračovať.


Slovenská technická univerzita v Bratislave pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ organizuje v dňoch 5.-9. júna 2017 medzinárodné podujatie „International Erasmus+ Staff  Week“, ktorého sa zúčastní 31 účastníkov, zamestnancov útvarov medzinárodných vzťahov  zo 13 krajín Európy a 3 krajín mimo Európy.  
Program podujatia


Oslávte  30 rokov programu Erasmus+ a zdieľajte vaše príbehy a zážitky, ktoré sú výsledkom úspešnej realizácie projektu alebo mobility. Ak si myslíte, že práve Váš Erasmus+ príbeh je zaujímavý a inšpiratívny pre ostatných, neváhajte a napíšte:  „Podeľte sa o svoj príbeh“

Ivan Prelovský, Erasmus+ inštitucionálny koordinátor
Renáta Mezeiová, vedúca Útvaru medzinárodných vzťahov STU


Zdroj: https://ec.europa.eu
           https://erasmusplus.sk