Prejsť na obsah
Verejnosť

Program "Professional MBA Automotive Industry" slávnostne otvoril a privítal už deviaty krát študentov vo Viedni za účasti zástupcov TU Wien a STU v Bratislave.

Dekan Continuing Education Centre (CEC) na TU Wien prof. Martens, prorektor STU pre vzdelávanie prof. Stanko, výkonná riaditeľka Continuing Education Centre (CEC) na TU Wien Mag. Aigner, riaditeľka Inštitútu celoživotného vzdelávania STU Mgr. Remenárová, akademický riaditeľ programu doc. Lešinský (STU), manažér programu TU Wien Dr. Han a účastníci programu Professional MBA Automotive Industry

Foto 1: Dekan Continuing Education Centre (CEC) na TU Wien prof. Martens, prorektor STU pre vzdelávanie prof. Stanko, výkonná riaditeľka Continuing Education Centre (CEC) na TU Wien Mag. Aigner, riaditeľka Inštitútu celoživotného vzdelávania STU Mgr. Remenárová, akademický riaditeľ programu doc. Lešinský (STU), manažér programu TU Wien Dr. Han a účastníci programu Professional MBA Automotive Industry.

Program „Professional MBA Automotive Industry“ sa dňa 21.03.2018 už po deviaty krát otvoril na Technickej univerzite vo Viedni za účasti zástupcov TU Wien a STU v Bratislave. Tento medzinárodný program je určený pre riadiacich pracovníkov, budúcich členov manažmentu, špecialistov, konzultantov, obchodníkov, ako aj ďalších perspektívnych zamestnancov automobilového priemyslu a ich dodávateľov. Program je akreditovaný federáciou FIBAA a je spoločným programom TU Wien a STU v Bratislave. Doposiaľ sa do programu zapojilo už 127 študujúcich z 24 štátov a 4 kontinentov, pričom 65% z nich pôsobí priamo vo významných výrobných automobilových organizáciách. Účasť v postgraduálnom programe, ktorý trvá štyri semestre a je ukončený obhájením diplomovej práce nielen rozširuje kompetencie dôležité v odvetví vyžadujúcom inovácie, ale aj buduje profesionálne siete a zvyšuje predpoklady osobného kariérneho rastu. Do aktuálne otvoreného deviateho  programu 2018 - 2020 je prijatých 14 študujúcich z deviatich krajín. Medzi účastníkmi má svoje zastúpenie Slovensko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Nemecko, India, Korea, Rumunsko a Turecko.         

Foto 2: Príhovor Dekana Continuing Education Centre (CEC) na TU Wien Univ. Prof. Dr. Bob Martens

Foto 2: Príhovor Dekana Continuing Education Centre (CEC) na TU Wien Univ. Prof. Dr. Bob Martens

Foto 3: Príhovor prorektora STU prof. Ing. Š. Stanka, CSc. k študujúcim, zľava akademický riaditeľ programu doc. Ing. J. Lešinský, CSc. (STU)

Foto 3: Príhovor prorektora STU prof. Ing. Š. Stanka, CSc. k študujúcim, zľava akademický riaditeľ programu doc. Ing. J. Lešinský, CSc. (STU)

Foto 4: Príhovor akademického riaditeľa programu Prof. Dr. Ing. Prof. eh. Dr. h.c. DI Wilfried Sihn (TU Wien) k študujúcim

Foto 4: Príhovor akademického riaditeľa programu Prof. Dr. Ing. Prof. eh. Dr. h.c. DI Wilfried Sihn (TU Wien) k študujúcim

Foto 5: Príhovor akademického riaditeľa programu doc. Ing. Jána Lešinského, CSc. (STU) k študujúcim

Foto 5: Príhovor akademického riaditeľa programu doc. Ing. Jána Lešinského, CSc. (STU) k študujúcim

Foto 6: Príhovor úspešného absolventa DI Bernd Kögler, MBA, Pankl Engine Systems GmbH & Co KG

Foto 6: Príhovor úspešného absolventa DI Bernd Kögler, MBA, Pankl Engine Systems GmbH & Co KG

Slávnostné otvorenie štúdia zahájil a moderoval dekan Continuing Education Centre (CEC) na Technickej univerzite vo Viedni Univ. Prof. Dr. Bob Martens. Privítal nových účastníkov programu, prítomných zástupcov STU, akademických predstaviteľov a hostí. Oboznámil prítomných s históriu vzniku programu, jeho fungovaním a vyzdvihol dobrú spoluprácu s partnerom STU v Bratislave. Predstavil  TU Wien a načrtol súčasnosť i perspektívy ďalšieho vzdelávania na univerzite. Nasledoval príhovor prorektora STU v Bratislave pre vzdelávanie, prof. Ing. Štefana Stanka, CSc., v ktorom predstavil Slovenskú technickú univerzitu, jej fakulty a pracoviská, rozsah a kvalitu vzdelávacích aktivít na univerzite s dôrazom na prepájanie poznatkov s praxou a implementáciu inovácií. Následne sa účastníkom prihovorili akademický riaditelia programu, za TU Wien Prof. Dr. Ing. Prof. eh. Dr. h.c. DI Wilfried Sihn a za Slovenskú technickú univerzitu doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. Študentov oboznámili s hlavnými cieľmi študijného programu, ktorého súčasťou sú okrem iného aj exkurzie do podnikov významných výrobcov, stretnutia s top manažmentom ako aj interdisciplinárne prierezové témy a prípadové štúdie. Ekonomické a finančné témy sú prednášané so zreteľom na ich aplikáciu hlavne vo výrobe a logistike pre automobilový priemysel. Osobne boli predstavení všetci študenti a zároveň im akademický riaditelia popriali, aby napriek časovým a študijným nárokom dosiahli vnútornú spokojnosť zo získavania nových poznatkov a kompetencií pre ich súčasnú i budúcu pozíciu v automobilovom priemysle. O vlastné dojmy a skúsenosti sa v príhovore podelil s novými účastníkmi aj úspešný absolvent siedmeho behu programu DI Bernd  Kögler, MBA, Pankl Engine Systems GmbH & Co KG Na záver dekan CEC zaželal študujúcim veľa úspechov a promóciu v roku 2020.