Prejsť na obsah
Verejnosť

Počas vianočného koncertu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenil rektor STU tohtročných profesorov a vedcov roka.

profesor roka 2015

Ocenenie získali:

Profesori STU 2015

Strojnícka fakulta: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

-          Ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a inovácii. Profesor Šooš je nositeľom 33 patentov a užitkových vzorov a viac ako 50 inžinierskych diel realizovaných v rámci zmlúvného výskumu fakulty s praxou.

-          Vo výskume sa venuje najmä vývoju nových technológií zhodnocovania odpadu a jeho opatovného využitia, ako aj vývoju nových originálnych konštrukcií strojov pre výrobnú a environmentálnu techniku.

-          Je riešiteľom viac ako 21 medzinárodných a národných projektov. Od roku 2007 do roku 2015 bol dekanom Strojníckej fakulty STU.

Materiálovotechnologická fakulta: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

-          Profesor Čaplovič je špičkovým odborníkom v oblasti elektrónovej mikroskopie a röntgenovej difrakčnej analýzy.

-          Je vedúcim Centra excelentnosti STU APRODIMET na MTF STU v Trnave. Zásadým spôsobom prispel k vybudovaniu tiež ďalších laboratórií na fakulte, najmä laboratórií zameraných na analýzu vlastností kovových materiálov.

-          Intenzívne sa  venuje doktorandom, viedol viac ako šesť desiatok doktorandských prác, má rozsiahlu odbornú spoluprácu s praxou a vykonáva expertíznu činnosť a špecializované analýzy pre významné podniky.

Stavebná fakulta: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

-          Počas svojho 32 ročného pôsobenia na SvF STU výchoval vyše 60 diplomantov a sedem doktorandov, z toho dvoch zahraničných. Dnes školí ďalších 4 doktorandov.

-          Profesor Kopáčik sa na fakulte venuje najmä meraniu posunov a pretvorenia stavebných objektov a vývoju automatizovaných meracích systémov pre monitoring veľkých investičných objektov, ako sú mosty, priehrady či elektrárne. Výsledky výskumu sa snaží preniesť do praxe prostredníctvom aktívnej normotvornej činnosti, je autorom desiatok noriem a revízii noriem.

-          V rokoch 2007-2015 bol dekanom Stavebnej fakulty STU.

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.

-          Počas pôsobenia na fakulte vyškolil 9 doktorandov, aktuálne vedie ďalších 4.

-          Je riešiteľom a koordinátorom významných domácich a medzinárodných grantových projektov, ako koordinátor za STU viedol napríklad projekt Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov.

-          Aktuálne koordinuje projekt v rámci Horizontu 2020 zameraný na inovatívne metódy vzdelávania s vyžitím virtuálnych technických laboratórií a technológií simulácie reality.

 

Fakulta architektúry: prof. Ing. Arch. Pavel Gregor,PhD.

-          V oblasti výskum a vzdelávania sa profesor Gregor venuje najmä ochrane a obnove architektonického dedičstva, vrátane novej architektonickej tvorby v historickom prostredí.

-          Je vedúcim vzdelávacieho a vedeckovýskumého centra fakulty v Banskej Štiavnici, ktoré sa zameriava najmä na obnovu architektonického dedičstva.

-          Pofesor je aktívne činný aj v medzinárodných vedeckých organizáciach, je autorom viac ako 30 realizovaných architektonických diel a viac ako 25 urbanistických a architektonických štúdii, za ktoré bol viac raz ocenení, okrem iných aj najvyšším ocenením Slovenskej komory architektov – cenou CE-ZA-R.

 

Vedec roka STU 2015: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSC.

-          Ocenený za súbor vedeckých prác, ktoré sa venujú aplikáciam jadrového rezonančného rozptylu synchrotónového žiarenia a za intenzívny výskum vlastností rôznych typov materiálov s využitím Mössbauerovej spektrometrie.

-          Jeho výskum je prínosom v oblasti optimalizácie fyzikálnych vlastností nanokryštalických a amorfných zliatín, ktoré majú uplatnenie ako senzory, magnetické tienenia či jadrá transformátorov.

-           Profesor Miglierini je autorom množstva príspevkov v najkvalitnejších vedeckých publikáciach, za čo získal v roku 2001 aj ocenenie ako jeden zo štyroch najplodnejších autorom na svete publikujúcich práce z oblasti Mössbauerovej spektrometrometrie.


Mladý vedecký pracovník STU 2015

Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

-          Vo svojej práci sa zaoberá analýzou a monitoringom prítomnosti drog,  liečiv či pesticídov v odpadových vodách vo vybraných mestách Slovenska. Následne spolu s tímom hľadajú spôsoby degradácie týchto mikropolutantov. Výskum v oblasti odpadových vôd potvrdzuje, že porchové a podzemné vody obsahujú významné množstvá týchto zlúčenín, avšak prístrojová technika donedávna neumožňovala ich identifikáciu kvôli nízkym koncentráciam.

-          Tomášovi Mackuľakovi sa podarilo v oblasti výskumu odpadových vôd spojiť viaceré slovenské inštitúcie a nadviazať spoluprácu tiež s medzinárodnými tímami vedcov.

-          Inžinier Mackuľak sa podieľal tiež na riešení problematiky čistenia odpadových vôd s významnými podnikmi na Slovensku, je riešiteľom viac ako 10 zmlúv s praxou.

-          Vo veku 32 rokov je autorom viacerých publikácii v odborných a vedeckých časopisoch, ako aj prednášok na konferenciách.