Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal v piatok 5. decembra 2014 na vianočnom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenenia Profesor roka a Vedec roka 2014.

V programe sa predstavili všetky zložky VUS Technik STU - komorný orchester, spevácky zbor a folklórny súbor.
Vianočného koncertu sa zúčastnil aj primátor hl. m. Bratislavy a predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik.

 

Ocenení profesori a vedci  roka 2014:

Prof. Ing. Bystík Bezák, PhD.,
z Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU:

Za mimoriadne výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti počas dlhoročného pôsobenia na Stavebnej fakulte.

-       Prof. Bystrík Bezák sa špecializuje na dopravné inžinierstvo, dopravné plánovanie, prieskumy, rozbory a prognózy dopravy, ale aj kvalitu infraštruktúry mestskej dopravy.

-       Na Slovensku i v zahraničí je úspešný ako koordinátor európskych edukačných projektov a tiež výskumných projektov, zameraných na navrhovanie dopravných plôch a ich konštrukcií v integrovanom dopravnom systéme, na projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, ale aj na mobilitné správanie obyvateľstva na vybranom území.

-       V roku 2013 mu bola udelená Cena ZSVTS (Zväz vedecko-technických spoločností) za významné výsledky vo vede a technike.

 

Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.,
z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU:

Za mimoriadne výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci v oblasti metrológie a skúšobníctva, riadenia meracích procesov a zabezpečovania kvality meracích a informačných systémov.

-       Výsledkom vedecko-výskumnej práce prof. Pálenčára je vyše 160 publikácií vo vedeckých časopisoch,  z toho je 21 evidovaných vo Web of Science. Má viac ako 200 citácií. Je vedúcim autorom 3 vysokoškolských učebníc, spoluautorom 1 učebnice a autorom 2 skrípt. Je autorom, resp. spoluautorom 9 vedeckých monografií.

-       Bol vedúcim niekoľkých významných vedeckých a vzdelávacích projektov. 

 

Prof. Ing. Ján Híveš,  PhD.,
z Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU:

Za dlhodobé vynikajúce vedecké i pedagogické výsledky v oblasti elektrochémie. Prof. Híveš patrí i k profilujúcim osobnostiam chemickej vedy na Slovensku.

-       Svoje poznatky dokáže pretaviť do konkrétnych aplikácií, najmä pri koordinovaní medzinárodných projektov a riešení medzinárodných i domácich priemyselných projektov.

-       Výsledky svojej výskumnej činnosti publikoval v 45 vedeckých prácach registrovaných v databáze Web of Science alebo Scopus, ktorých je autorom alebo spoluautorom. Podľa SCI boli jeho práce viac ako 300-krát citované.

-       Je spoluautorom dvoch významných zahraničných monografií a členom viacerých našich i medzinárodných chemických spoločností.

 

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
riaditeľ Výskumného pracoviska progresívnych technológií  STU:

Za vynikajúce výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti v oblasti automatizácie a aplikovanej informatiky. V rokoch 2006 – 2014 bol dekanom Materiálovotechnologickej fakulty.

-       Zaslúžil sa o vytvorenie študijného programu aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle a ako dekan vybudoval viaceré špičkové laboratóriá.

-       Je ideovým lídrom a iniciátorom projektu Univerzitný vedecký park Campus MTF STU.

-       Je autorom 150 publikácií, z toho 45 registrovaných v databáze Scopus a Web of Science. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom vyše 30 výskumných projektov.

 

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU:

Za významné výsledky v oblasti výskumu architektúry 20. a 21. storočia na Slovensku z hľadiska histórie, konštrukčných, funkčných a typologických špecifík a pamiatkovej ochrany so zreteľom na prejavy modernizmu.

-       Je spoluautorkou rozsiahlej knižnej  publikácie Architektúra Slovenska v 20. storočí a zostavovateľkou prvej súhrnnej monografie o slovenskej architektúre Architektúra na Slovensku: stručné dejiny.

-       Je nositeľkou Ceny literárneho fondu a dvojnásobnou laureátkou Ceny Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry.

Prof. H. Moravčíková zároveň získala aj ocenenie VEDEC ROKA STU 2014:

Za odhalenie súvislostí vzniku architektonického diela popredného predstaviteľa medzivojnovej architektúry na Slovensku Friedricha Weinwurma, objasnenie mechanizmu a jedinečných charakteristík jeho tvorby, ktoré podrobne opísala v monografii Friedrich Weinwurm architekt.

-       Výsledky svojho výskumu publikovala v niekoľkých vedeckých monografiách a v desiatkach štúdií. Pripravila množstvo domácich i zahraničných výstav.

-       Spolupracovala na prvom celovečernom filmovom dokumente o modernej architektúre na Slovensku, ktorý vyrobila Slovenská televízia v roku 2008.

 

Mladý vedecký pracovník Mgr. Marián Palcut, PhD.,
z Ústavu materiálov Materiálovotechnologickej fakulty STU:

Za komplexné štúdium degradačných procesov v nových a perspektívnych materiáloch. Vo svojej práci sa venuje štúdiu oxidácie a degradácie progresívnych kovových a nekovových materiálov so zameraním na štúdium koróznej odolnosti bezolovnatých spájok a komplexných kovových zliatin.

-       Popísal mechanizmus vysokoteplotnej oxidácie koróziivzdorných ocelí s vysokým obsahom chrómu.

-       Výsledky svojej výskumnej práce publikoval v prestížnych vedeckých časopisoch s vysokým impact faktorom. 20 vedeckých článkov, ktoré uverejnil v impaktovaných časopisoch, bolo citovaných vyše 130-krát.


vianocny koncert 2014vianocny koncert 2014

vianocny koncert 2014vianocny koncert 2014

vianocny koncert 2014vianocny koncert 2014