Prejsť na obsah
Verejnosť

Úrad vlády SR ako správca programu SK02 Prispôsebenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha vyhlasuje výzvu ACC02 na predkladanie žiadostí o projekt.

Projekt musí obsahovať:

  • vypracovanie stratégie adaptácie na zmenu klímy,
  • sieťovanie príslušných zástupcov zúčastnených strán,
  • realizáciu opatregní na prisôsobenie sa zmene klímy.

Oprávnení žiadatelia - mestá alebo mestké časti s viac ako 20.000 obyvateľmi a rozlohou k. ú. najmenej 300 ha.

Oprávnení partneri sú navyše aj

  • inštitúcie verejnej správy,
  • inštitúcie založené alebo zriadené orgánmi verejnej správy alebo inštitúcie, kde orgány verejnej správy majú rozhodovacie právomoci alebo majetkovú účasť,
  • mimovládne organizácie,
  • vedecké, výskumné a vzdelávanie inštitúcie.

Žiadosti sa predkladajú do 28. 6. 2013, 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti k výzve sa dozviete na stránke http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-acc02-pre-program-sk02-prisposobenie-sa-zmene-klimy-prevencia-povodni-a-sucha/ .

 

Otváracia konferencia "Prispôsobenie sa zmene klímy" spojená so seminárom pre budúce partnerstvá (matchmaking seminar) sa bude konať dňa 12. 4. 2013 v hoteli Bôrik. Viac informácií a registrácia na http://www.eeagrants.sk/otvaracia-konferencia-prisposobenie-sa-zmene-klimy/.