Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 10. júna 2014 sa v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 uskutočnila prednáška generálneho riaditeľa JRC, profesora Vladimíra Šuchu, pod názvom

 Príležitosti pre mladých vedcov v Spoločnom výskumnom centre európskej komisie (JRC)


Generálny riaditeľ Šucha v krátkej prezentácii predstavil misiu Spoločného výskumného centra - Joint Research Centre (ďalej JRC), jeho úlohu v rámci tvorby politík EÚ a jednotlivé témy, ktorým sa aktuálne JRC venuje. Potom nasledovala diskusia s účastníkmi, v rámci ktorej priblížil predovšetkým možnosti stáží a pracovných príležitostí pre mladých začínajúcich vedcov v štruktúrach JRC.

Spoločné výskumné centrum (JRC) je útvar Európskej komisie, ktorý slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu Únie. Poslaním JRC je poskytovanie nezávislej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie. Jeho práca má priamy vplyv na životy občanov, pretože prispieva svojimi vedeckými výsledkami k budovaniu zdravého a bezpečného prostredia, bezpečnosti dodávok energie, udržateľnej mobilite a k ochrane zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

JRC čerpá z viac než 50 rokov vedeckých skúseností a neustále buduje svoje znalosti s využitím svojich siedmich vedeckých ústavov, ktoré disponujú špecializovanými laboratóriami a unikátnymi výskumnými zariadeniami. Tieto ústavy sa nachádzajú v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Španielsku.

Zatiaľ čo väčšina vedeckej práce JRC slúži Európskej komisii, JRC taktiež rieši zásadné spoločenské výzvy a usiluje sa stimulovať inovácie a vývoj nových metód, nástrojov a štandardov. JRC zdieľa svoje poznatky a spolupracuje s členskými štátmi, vedeckým spoločenstvom a medzinárodnými partnermi. Taktiež spolupracuje s viac ako tisíc organizáciami po celom svete, ktorých vedci majú prístup k mnohým zariadeniam JRC prostredníctvom zmlúv o spolupráci.

Spoločné výskumné centrum ponúka dočasné i trvalé pracovné príležitosti ako aj odbornú prípravu svojho vedeckého a technického personálu. Práca v JRC sa vyznačuje nielen kultúrnou rozmanitosťou, multidisciplinárnymi výskumnými oblasťami, ale aj špičkovými výskumnými zariadeniami.

Viac informácií o jednotlivých typoch pracovných príležitostí nájdete na stránke JRC.

Prezentáciu generálneho riaditeľa JRC, profesora Vladimíra Šuchu, nájdete tu.

Videozáznam bude onedlho zverejený tiež.