Prejsť na obsah
Verejnosť


Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta, Materiálovotechnologická fakulta a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU a Ústav manažmentu – na tie sa v týchto dňoch ešte môžu prihlásiť maturanti.


Je to posledná možnosť uchádzať sa o štúdium na najlepšej technickej vysokej škole na Slovensku a tretej najlepšej v Čechách a na Slovensku. Porovnanie vyplýva z aktuálneho medzinárodného porovnávania University Ranking By Academic Performance (URAP), kde sú pred Slovenskou technickou univerzitou len dve pražské technické vysoké školy – VUT Praha a VŠCHT Praha. Podľa Slovenského rebríčka ARRA je STU najlepšou školou pre štúdium chemických či počítačových vied. V tomto rebríčku je dlhodobo na prvom mieste FCHPT a na treťom FEI.

Práve Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v týchto dňoch zverejnila podmienky a termín na zaslanie prihlášky do druhého kola prijímacieho konania. Termín je do 25. júla 2014. Prihlásiť sa možno na všetky bakalárske aj inžinierske študijné programy na fakulte. V prípade bakalárskych študijných programov sú to: aplikovaná informatika, automobilová elektronika, elektronika, elektrotechnika, priemyselná informatika, telekomunikácie.

Do 25. júla 2014 prijíma ešte študentov na jeden zo svojich študijných programov – priestorové plánovanie, aj Ústav manažmentu STU. (Viac informácii na stránke ústavu).

V prípade Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU sa môžu uchádzači v druhom kole prihlásiť už len na dva bakalárske študijné programy (prvým je - automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve a druhým - chémia, medicínska chémia a chemické materiály). Prihlášku si treba podať do 11. augusta 2014.


Na Strojnícku fakultu STU sa možno prihlásiť do 15. augusta 2014, a to na bakalárske študijné programy: aplikovaná mechanika a mechatronika, automatizácia a informatizácia strojov a procesov,  energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika, strojárske technológie a materiály, výrobné systémy a manažérstvo kvality a automobily, lode a spaľovacie motory. (Podmienky a bližšie informácie na SjF STU).


Rovnako do 15. augusta 2014 sa možno ešte prihlásiť na všetky bakalárske a inžinierske študijné programy Stavebnej fakulty STU. V prípade bakalárskych ide o programy: geodézia a kartografia, pozemné stavby a architektúra, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo, civil engineering (stavebné inžinierstvo – program v angl. jazyku), matematicko-počítačové modelovanie, stavby na tvorbu a ochranu prostredia a technológie a manažérstvo stavieb. 


Termín – 15. august platí pre podanie prihlášky do druhého kola aj na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Tu je možnosť prihlásiť sa na bakalárske študijné programy: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, kvalita produkcie, materiálové inžinierstvo, personálna práca v priemyselnom podniku, počítačová podpora výrobných technológií, priemyselné manažérstvo, výrobné technológie a výrobné zariadenia a systémy.

Nových študentov univerzity čakajú po prázdninách zrekonštruované laboratóriá a obnovené internáty.
STU v rámci aktuálnych projektov Univerzitných vedeckých parkov UVP Science City Bratislava a UVP Trnava rekonštruuje budovy fakúlt a laboratórií, ktoré zariaďuje špičkovými prístrojmi. Na Slovenskej technickej univerzite prebieha aj rekonštrukcia internátov. Na ŠD J. Hronca -Bernolák skončila obnova fasády a zateplenie a prebieha rekonštrukcia izieb. Kompletná rekonštrukcia izieb prebieha aj na ŠD Mladosť.

Záleží nám na študentoch a chceme, aby sa dobre cítili nielen v posluchárňach a laboratóriach, ale aj na internátoch. Preto investujeme aj tu a zvyšujeme štandard ubytovania,“  hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Absolventi STU patria na trhu práce medzi najžiadanejších, aktuálny rebríček zverejnila Profesia.

ŠD J. Hronca má novú fasádu a obnovujú sa izby:

ŠD Mladá Garda má novú strechu a prebieha obnova izieb:

Foto: Matej Kováč