Prejsť na obsah
Verejnosť

Zaujíma Ťa svet inovácií, nových technológií a startupová scéna? Chceš stretnúť inšpiratívnych ľudí z úspešných firiem? Príď medzi nás a zúčastni sa networkingového podujatia TECH INNO DAY.

Inovatívne projekty predstavia študenti STU, startupy z Univerzitného technologického inkubátora STU aj komerčné firmy.

KEDY: 4. apríla 2017 (v čase od 15:00 – 20:30 hod.)
KDE: Fakulta informatiky a informačných technológií v Mlynskej doline (Ilkovičova 2, Bratislava)

ZOZNAM VŠETKÝCH VYSTAVOVATEĽOV = originálnych študentských projektov z STU a inovatívnych firiem

Inovatívne pro­jekty na podu­jatí pred­sta­via štu­denti STU aj iných univerzít zo SR a ČR. Uvidíte naprí­klad originálne sedadlo do automobilu pre imobilných zo Stroj­níc­kej fakulty STU alebo pro­jekt Virtual medicine – originálna anatomický atlas vo virtuálnej realite, za ktorým stoja aj študenti FEI STU či FIIT STU, projekt Stuba Green Team či online nástroj spätnej väzby Feed­bac­ker.

Spo­me­dzi firem­ných tímov nájdu návštevníci  na podu­jatí naprí­klad ľudí z firmy ENTRO­PIA, ktorí stoja za  pro­jektom Guest Cloud, čo je apli­ká­cia na lep­šiu orga­ni­zá­ciu podu­jatí. Firemný tím spo­loč­nosti Ben­ja­min But­ton zas pred­staví pro­jekt integ­ro­va­nej kamery v tvare pri­pí­na­teľ­ného gom­bíka, ktorý dokáže  zachy­tiť spo­mienky detí z ich uhla pohľadu, prí­padne upo­zor­niť na nežia­ducu situ­áciu v domác­nosti". A príde aj SOSA – Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity či zástupcovia Emotion ID – firmy, ktorá nedávno získala ocenenie Superstar Bronze Award na prehliadke inovatívnych firiem Night of Stars vo Frankfurte.

TECH INNO DAY organizuje opäť  Univerzitný technologický inkubátor STU, ktorý patrí medzi prvé univerzitné inkubátory  na Slovensku. Počas 10 rokov svojej existencie podporil rozbeh už viac ako 50 inovatívnych firiem.

 
PROGRAM
OTVORENIE PODUJATIA
15:00 - 15:30 Registrácia účastníkov
15:30 - 15:40 Otvorenie podujatia:
Príhovor rektora STU - prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

15:40 - 16:00

16:00 - 16:05

Ako riadiť inovácie v úspešnej slovenskej firme - Pavel Luka (ESET)

Predstavenie projektu inovujme.sk - Artur Bobovnický (SIEA)

16:05 - 16:10 Predstavenie programu a organizačné informácie
BLOK 1 - Inovácie vystavujúcich podnikateľských a študentských tímov
16:10 - 18:00 Prezentácie inovácií vystavujúcich podnikateľských a študentských tímov za účasti mentorov, ktorí budú prezentácie hodnotiť
18:00 - 18:20 PRESTÁVKA
BLOK 2 - Inšpiratívny večer úspešných slovenských firiem
18:20 - 19:20

Panelová diskusia "Inšpirujte sa od úspešných":

Moderátor: Michal Novota (šéfredaktor online časopisu .týždeň a spoluzakladateľ spoločnosti Restartup)

Hostia: Pavel Luka (ESET), Ján Cifra (WEBSUPPORT), Ján Lunter (INNOVATRICS), Juraj Stankay (GOOGLE), Michal Hrabovec (ANASOFT)

BLOK 3 - NETWORKING
19:20 - 19:30 Vyhodnotenie umiestnenia prezentujúcich firiem a študentských tímov a odovzdanie hodnotných cien od partnerov
19:30 - 20:30 NETWORKING - možnosť pre účastníkov stretnúť sa so zaujímavými osobnosťami z panelovej diskusie. Bude prebiehať formou individuálnych 10-minútových stretnutí. Dohodnúť si stretnutie bude možné počas registrácie na podujatí.
 
 
O podujatí píše aj startitup.sk

FB udalosti tu.