Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 29. 11. 2005 boli vymenovaní prezidentom republiky piati profesori STU. Sú to:

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
profesorka  v odbore programové a informačné systémy
na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva
Fakulty informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
profesor v odbore teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
na Katedre kovových a drevených konštrukcií
Stavebnej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 

prof.  Ing. Zdenko Lipa, CSc.
profesor v odbore technológie strojárskej výroby
na Katedre obrábania a montáže
Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave,

prof.  Ing. Alojz Mészáros, PhD.
profesor v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov
na Katedre informatizácie a riadenia procesov
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

prof.  Ing. Peter Sakál, CSc.
profesor v odbore priemyselné inžinierstvo a manažment
na Katedre priemyselného inžinierstva a manažmentu
Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.


Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2005 schválila  dva návrhy na udelenie čestného titulu profesor emeritus. Sú to:

Drhc. prof. Ing. Štefan Fecko, DrSc. 
profesor na Katedre elektroenergetiky
Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

prof. Ing. Andrej Staško, DrSc.
profesor na Katedre fyzikálnej chémie
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


S účinnosťou od 19. 12. 2005 vymenoval rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave piatich docentov: Sú to:

doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
docent v odbore: technológie strojárskej výroby
na  Katedre obrábania a montáže
Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave,

doc. RNDr. Karol Hatiar,  CSc.
docent v odbore: priemyselné inžinierstvo a manažment
na Katedre priemyselného inžinierstva a manažmentu
Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave,

doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.
docent v odbore: technológie strojárskej výroby
vedúci Centra transféru technológií
Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave,

doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
docent v odbore: urbanizmus
na Ústave urbanizmu,
Fakulty architektúry
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.
docent v odbore: zabezpečovacia technika
na Katedre environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.