Prejsť na obsah
Verejnosť

  • EK má online register organizácií, ktoré sú zapojené v EU programoch pre výskum a inovácie, ako pre kultúru a audiovíziu. To umožňuje  konzistentné zaobchádzanie s oficiálnymi údajmi organizácií a predchádza sa tým viacnásobným požiadavkám o zaslanie tých istých údajov.

  • Ak sa chcete zapojiť do návrhu projektu (Horizont 2020 a ERASMUS a ďalšie komunitárne programy), je potrebné uviesť 9-ciferný tzv. PIC – Identifikačný kód účastníka – Participant Identification Code, ktorý je unikátnym identifikátorom  organizácie a využíva sa ako referencia pre EK pri interakcii s uchádzačom. Pre vyplnenie formulárov projektov rámcových programov je dôležitý  tzv. PIC (Participant Identification Code). STU má pridelený kód organizácie: č. 999868823. Zoznam všetkých kódov organizácií, ktoré sú schválené pre účasť v komunitárnych programoch, nájdete na CORDISe (.PDF file): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/piclist_en.pdf. Po zadaní PIC sa väčšina údajov vygeneruje automaticky z databázy údajov o STU.