Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandského pracovného miesta na nasledovný projekt:

Analýzy materiálov pre nové jadrové technológie (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, vladimir.slugen@stuba.sk)

Termín vyhlásenia výzvy: 19. 1. 2015

Uzávierka podávania žiadostí: 2. 2. 2015

Termín nástupu: 1. 3. 2015

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu

Ďalšie požiadavky: štátna príslušnosť v štátoch EÚ

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, životopis, doterajšia prax, vedeckovýskumná alebo umelecká aktivita, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     
Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava 

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR (http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf).

Ďalšie informácie k postdoktorandskému pracovnému miestu je možné získať na adrese research@stuba.sk, prípadne na vyššie uvedenom kontakte priamo u predkladateľa projektu.