Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzitná súťaž sa vyhlasuje v súlade so smernicou č. 6/2014 - SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave). Vyhlásená súťaž predstavuje v súlade so smernicou prvé kolo pri vytváraní postdoktorandských pracovných miest. Cieľom je vybrať najkvalitnejšie výskumné témy pre takéto pracovné miesta. Oprávnenými navrhovateľmi výskumných tém sú docenti, profesori a výskumní pracovníci (vedecký kvalifikačný stupeň IIa a I) STU v nadväznosti na riešenie konkrétnych výskumných projektov, prípadne predložené výskumné zámery. Návrh musí byť zdôvodnený aktuálnosťou a perspektívnosťou problematiky prípadne a jej významom pre personálne budovanie pracoviska v kontexte zabezpečenia rozvoja hlavných činností univerzity. Akceptované budú návrhy na postdoktorandské témy, orientované na uspokojovanie kľúčových spoločenských potrieb, smerovaných tematicky na:

1.      Príspevok k terapii a/alebo prevencii životohrozujúcich chorôb
2.      Úspora energie v mestskom kontexte
3.      Pokročilé materiály a/alebo ich diagnostika
4.      Zvyšovanie bezpečnosti v energetike, potravinárstve, technologických procesoch a/alebo informačných technológiách

Predložené návrhy tém posúdi komisia menovaná rektorom. Po vybraní najlepších tém na postdoktorandské pracovné pobyty bude vyhlásená výzva na ich obsadenie s predpokladaným nástupom 1. 11. 2015.

Termín vyhlásenia výzvy: 1. 7. 2015

Uzávierka podávania návrhov: 15. 9. 2015

Náležitosti podaného návrhu:

  • Meno navrhovateľa,
  • Špecifikácia navrhovanej témy s poukázaním na jej aktuálnosť a relevantnosť a prepojenie s riešenými projektmi navrhovateľa,
  • Stručné CV navrhovateľa s akcentom na jeho vedeckovýskumné aktivity,
  • Základné scientometrické ukazovatele navrhovateľa (publikácie, citácie, patentová aktivita, transfer poznatkov do praxe, ateliérové aktivity),
  • Prehľad o domácich a zahraničných projektoch, ktorých bol navrhovateľ zodpovedným riešiteľom,
  • Počet vyškolených doktorandov, ich uplatnenie vo vedeckovýskumnom priestore alebo priemyselnej praxi,
  • Ďalšie prípadné informácie dokresľujúce vedecký profil navrhovateľa,
  • Vyjadrenie vedúceho pracoviska/dekana o odporúčaní navrhovanej témy.

 

Návrhy zasielajte na adresu:

                                                           prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.
                                                           prorektor pre vedu a výskum
                                                           Rektorát STU
                                                           Vazovova 5
                                                           812 43 Bratislava

 

Príloha: Smernica 6/2014 – SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/uplne%20znenie%20postdoktorandske%20pobyty.pdf)