Prejsť na obsah
Verejnosť

Vo veku 67 rokov náhle opustil našu akademickú obec člen Vedenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  prorektor pre vedu a výskum, pán prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc..

Posledná rozlúčka s profesorom Biskupičom sa uskutoční v sobotu 3. decembra o 11.00 hod. v bratislavskom Krematóriu.

Stanislav Biskupič bol prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2011. Od roku 1984 do roku 1990 pôsobil ako vedúci Katedry fyzikálnej chémie FCHPT STU a od roku 2001 ako riaditeľ  Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU. Viedol 10 PhD študentov, z ktorých viacerí našli významné pracovné posty v zahraničí (USA, Rakúsko, ČR).

Výskumne a pedagogicky pôsobil v oblasti teoretickej chémie a chemickej fyziky, kde publikoval 121 publikácií v karentovaných časopisoch s vyše 600 CC ohlasmi. Je autorom dvoch monografií. 

Bol členom viacerých odborných spoločností,  predovšetkým Slovenskej chemickej spoločnosti a  Americkej chemickej spoločnosti, ako aj členom  Komisie pre vedecké kvalifikačné stupne pri SAV, členom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl SR či Rady ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vzdelávanie a výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od roku 2002 až do vymenovania za prorektora STU bol členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.

Profesor Biskupič vždy presadzoval kvalitu vo vzdelávaní a vzdelávanie postavené na vede a výskume. Ako prorektor sa zaslúžil o budovanie a obnovu vedeckých laboratórií a centier excelentnosti na Slovenskej technickej univerzite.  Vytvoril tiež dôležité schémy na podporu mladých vedcov a postdoktorandov.

Nielen akademická obec STU, ale aj široká verejnosť si budú profesora Biskupiča pamätať ako nesmierne vzdelaného, skromného a kultivovaného človeka, ktorý mal veľký talent odovzdávať svoje vedomosti ďalším generáciám. Česť jeho pamiatke.