Prejsť na obsah
Verejnosť

- pilotné školenie  uchádzačom-doktorandom z oblasti molekulárna biológia a príbuzné odbory.

Akcia Rakúsko - Slovensko je bilaterálny medzivládny program financovaný Ministerstvom školstva SR a Spolkovým ministerstvom pre vedu a výskum Rakúskej republiky. Program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. (Slovenska akademická informačná agentúra).

V rámci bilaterálneho programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, bola ako jedna z priorít na roky 2008 - 2013 vytýčená podpora doktorandov. Táto priorita sa realizuje jednak formou individuálnych štipendií pre 1 - 4-mesačné výskumné pobyty doktorandov v Rakúsku, ale aj prostredníctvom školení pre doktorandov s cieľom zlepšiť ich kompetencie/zručnosti (soft skills).

 Vašu pozornosť by sme chceli upriamiť práve na tieto pripravované školenia. Zamerané budú na zlepšenie prezentačných schopností vlastnej vedeckej práce (napr. počas konferencií, seminárov a pod.), ako aj na prípravu projektov (na príklade projektov 7. rámcového programu EU na podporu vedy a výskumu, konkrétne programová časť Ľudia). Tieto školenia budú viesť kvalifikovaní odborníci v daných oblastiach a pôjde o tréningový systém, teda aj individuálne a skupinové precvičovanie kompetencií.

Keďže počet účastníkov na školení je obmedzený z praktických dôvodov na 15 účastníkov (účastníci môžu byť z Rakúska a zo Slovenska), bude každé zo školení zamerané na doktorandov z určitej oblasti výskumu. Na základe kvality prihlášok bude následne urobený vyber účastníkov tak, aby zloženie skupiny taktiež prispelo k možnosti vytvorenia nových partnerstiev medzi slovenskými a rakúskymi účastníkmi. Účasť na školení je pre vybraných účastníkov bezplatná, v prípade potreby bude zabezpečené aj ubytovanie a preplatenie cestovných výdavkov.

Pilotne školenie sa uskutoční 30. - 31. januára 2009 v Bratislave. Tematicky je účasť v tomto prvom školení obmedzená na doktorandov z odboru molekulárna biológia a z príbuzných odborov. V prílohe nájdete program a podmienky účasti, ako aj prihlášku na toto školenie - uzávierka na jej doručenie je 8. decembra 2008.

O termínoch ďalších školení a o odborných zameraniach účastníkov pre jednotlivé termíny bude SAIA informovať na web stránke www.saia.sk ,  v časti Akcia Rakúsko - Slovensko priebežne počas roka 2009.

Prihláška
Pozvánka