Prejsť na obsah
Verejnosť

V súvislosti s aktuálnymi sprísnenými protiepidemiologickými opatreniami platí nový Príkaz rektora
STU č. 1/2021 zameraný na úpravu vzdelávacieho a pracovného procesu v rámci univerzity. Nariaďuje
okrem iného až do 24.1.2021 uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti na všetkých stupňoch štúdia
dištančnou metódou. O konkrétnom postupe pri realizácii dlhodobých experimentov budú
zainteresovaní zamestnanci informovaní na úrovni fakúlt.
Študenti, ktorí sa k 1.1.2021 nenachádzali v ubytovacích zariadeniach STU, sa do 24.01.2021 nemôžu
vrátiť do ubytovacieho zariadenia vzhľadom na zákaz vychádzania a cestovania medzi okresmi. Tí
študenti, ktorí k 1.1.2021 boli v ubytovacom zariadení, môžu v ňom počas obdobia zákazu
vychádzania (01.01.2021 – 24.01.2021) zostať za dodržania podmienok stanovených v uznesení vlády
a v interných predpisoch študentských domovov. Študentské domovy do 6.1.2021 vydajú komplexné
interné pokyny k aktuálnej situácii.
Podmienky práce zamestnancov určia v zmysle ustanovení Príkazu rektora č.1/2021 dekani fakúlt,
kvestor, riaditelia a vedúci univerzitných pracovísk a účelových zariadení, ktorí zodpovedajú za jeho
plnenie.

Viac informácií na podstránke Koronavírus