Prejsť na obsah
Verejnosť

"Pedagogické štúdium vysokoškolských učiteľov STU", je určené najmä začínajúcim učiteľom STU, ktorí nie sú absolventmi učiteľských študijných programov. Prebieha v prezenčno-dištančnej forme s výučbou realizovanou v dvoch týždňových blokoch. Prvý blok začal 23 januára 2006 a bude trvať do 27. januára. Druhý sa uskutoční v júni 2006. Účastníci sú rozdelení do dvoch paralelných skupín. Učitelia zo Stavebnej, Strojníckej fakulty a Fakulty architektúry na RSTU miestnosť A212, ostatní na Laurinskej ulici č. 14 miestnosť 312. Výučba začína o 8.30 a končí o 15.30. Štúdium je dvojsemestrálne, tvorí ho sedem základných modulov s celkovým rozsahom 140 hodín vrátane 60 hodín riadeného samoštúdia s podporou prostredníctvom internetu (účastníci už dostali prístupové heslá). Štúdium je akreditované a končí kolokviálnou skúškou, ktorej základ tvorí obhajoba portfólia a rozbor mikrovýstupu pred komisiou dňa 13. septembra 2006. Lektorsky štúdium zabezpečujú pracovníci Katedry inžinierskej pedagogiky a psychológie Materiálovotechnologickej fakulty STU, organizačne ICV, kde ja možné získať ďalšie informácie na martina.charisova@stuba.sk.