Prejsť na obsah
Verejnosť

  Slávnostným zasadnutím akademickej obce sa v pondelok 18. septembra 2017 začal akademický rok 2017/18 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Otvorili ho príhovorom rektor STU Robert Redhammer a predseda Akademického senátu Ján Híveš.

„Tento akademický rok je 80. akademickým rokom v histórií našej univerzity, presne 25. júna 1937 nadobudol právoplatnosť zákon o založení univerzity a v decembri bol otvorený akademický rok v Martine,“ pripomenul v úvode rektor STU Robert Redhammer.

Vyzdvihol, že STU dnes  boduje v rebríčkoch najlepších svetových univerzít a pripomenul rozsiahle rekonštrukcie, ktoré na univerzite prebiehajú v posledných rokoch - od laboratórií, vedeckej infraštruktúry, budov fakúlt až po obnovu študentských domovov.

otvorenie akademického roka - príhovor rektora

Slovenská technická univerzita sa v poslednom rebríčku  QS World University Rankings 2016 v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie umiestnila na pozícii 401-450 a dostala sa tak do prvej 500-ky elitných univerzít. Ako najlepšia na Slovensku skončila aj v ďalších hodnotených kategóriách, konkrétne v architektúre, stavebníctve, chemickom inžinierstve, strojníctve, elektrotechnike, materiálovom inžinierstve a v matematike.

Rovnako v  poslednom rebríčku  Times Higher Education World University Rankings 2018 sa  STU dostala medzi tisícku najlepších univerzít sveta, pričom tvorcovia hodnotili 1 102 predovšetkým výskumne intenzívnych univerzít sveta. Kľúčovými kritériami boli citačný ohlas a reputácia vo vede a vzdelávaní.

„Ak patríme k špičke v technickom vzdelávaní na Slovensku, stojí pred nami otázka – kam chceme ísť ďalej vo vzdelávaní, vo vede. Akú chceme STU? Túto otázku budeme riešiť intenzívne v najbližšom polroku, keď budeme vyhodnocovať dlhodobý strategický zámer a pripravovať nový,“ povedal rektor.

V príhovore upozornil tiež na úbytok študentov technických vied, ktorý spôsobujú faktory ako demografické zmeny, pokles záujmu o techniku spôsobený poklesom výučby matematiky na stredných a základných školách a odchod maturantov na vysoké školy v zahraničí. Pripomenul, že s týmto trendom sa STU snaží bojovať neustálym zatraktívňovaním priestorov školy. Financie smerujú do rekonštrukcií fakúlt, laboratórií, internátov či športovísk, aby sa študenti aj kolegovia na univerzite cítili dobre.

Aj vďaka novému špičkovému vybaveniu laboratórií sa vedcom STU ľahšie darí zapájať do medzinárodných výskumných projektov a dnes sú už univerzitné tímy partnermi vo viac ako 16 kľúčových európskych projektov Horizont 2020 a univerzita je na čele v zapojení do tohto programu spomedzi slovenských vzdelávacích inštitúcií.

Obnovujú sa nielen laboratóriá, ale aj internátne izby či športoviská. Renovácie izieb študentských domovov Mladá garda aj Jur Hronec sú takmer dokončené, významne pokročili aj opravy ostatných internátov vrátane najrozsiahlejšej prestavby ŠD Mladosť v Mlynskej doline.

Zateplenie budov fakúlt a internátov, obnovy staníc tepla a elektriny, výmeny okien a ďalšie rekonštrukcie priniesli zníženie emisií skleníkových plynov a úspory na energiách viac ako milión eur ročne.  Svedčí to aj o spoločenskej zodpovednosti univerzity k environmentálnej udržateľnosti.

Rektor spomenul aj ďalšie pripravované projekty, ako materská škola pre deti zamestnancov či študentov a študentiek, obnova už štvrtej plavárne prevádzkovanej univerzitou, alebo rozsiahly rozvojový projekt ACCORD.

V závere príhovoru zaželal všetkým študentom a zamestnancom veľa úspechov vo výskume, výučbe, dizajne či umení, ale aj v osobnom živote.

prihovor predsedu akademického senátu J. Híveša

Celý minulý rok sa niesol v znamení výziev v oblasti školstva, ale výzvou je celé školstvo. Sme svedkami nie reforiem, ale deforiem vzdelávacieho systému,“ povedal predseda Akademického senátu STU Ján Híveš a ako príklad uviedol neustále sa zhoršujúce výsledky slovenských žiakov v porovnaní s priemerom OECD v testovaniach z matematiky, čítania či prírodných vied. V oblasti základných škôl upozornil na to, že systém ubíja motiváciu žiakov, kladie bariéry iniciatíve, nezohľadňuje individualitu žiakov a dôraz kladie na rovnostárstvo v oblasti obsahu či napredovania. V oblasti stredného školstva sa obsah výučby mína cieľu predmetov a v oblasti vysokých škôl upozornil na vysoký vekový priemer profesorov a docentov a fluktuáciu a nízky počet mladých pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov. Rovnako ako rektor pripomenul, že vysoký počet mladých ľudí odchádzajúcich do zahraničia nie je dobrá vizitka krajiny. Zahraničné skúsenosti sú podľa neho pre mladých veľmi dôležité, ale rozhodujúce je, či spoločenská a politická situácia láka mladých po skončení vysokej školy vrátiť sa späť domov. 

„Je bohatstvom univerzity, ak jej pedagógovia berú svoju prácu ako poslanie. Je dôležité mať dobré vzťahy so študentmi, pretože to zvyšuje šance naplniť ciele vyučovaného predmetu. Prajem svojim kolegom, aby ani tento akademický rok nezľavili z nárokov na seba samých pri výchove a vzdelávaní našich študentov,“ uzavrel príhovor Ján Híveš.

hostia na otvorení akademického roka

Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2017/18 vystúpil aj spevácky zbor VUS Technik STU. Rektor STU tiež odovzdal dekréty emeritným a hosťujúcim profesorom.

Vystúpenie Speváckeho zboru Technik STU

Emeritní profesori:

prof. Ing. Martin Bajus, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

prof. Ing. Jozefa Jasenek, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky  STU
prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. Fakulta architektúry STU.“

Hosťujúci profesori:

Ing. arch. Andrej Alexy,  Ing. arch. Pavol Paňák a Ing. arch. Ľubomír Závodný - v odbore architektúra a urbanizmus na Fakulte architektúry STU

Ing. Jozef Recký, PhD.,EUR ING. - v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Stavebnej fakulte STU.

menoanie hostujucich a emeritnych proesorov

Fotografie: Matej Kováč