Prejsť na obsah
Verejnosť
Európska komisia dňa 28.11.2007 oficiálne schválila ďalší Operačný program Výskum a vývoj. Celkový rozpočet určený pre tento program na nadchádzajúce programové obdobie predstavuje sumu 1,422 mld. EUR

Riadiacim orgánom tohto operačného programu je Ministerstvo školstva  SR a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom je Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ. V rámci operačného programu výskum a vývoj boli navrhnuté štyri prioritné osi.  

Hlavnou oblasťou podpory tohto operačného programu je podpora výskumu a vývoja, primárne modernizácia a zefektívnenie systému a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov,  tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

K podporovaným aktivitám budú patriť:

·         obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoj

·         podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu,

·         podpora nadregionálnej spolupráce

·         prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

·         rozvoj budovania infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (iba pre žiadateľov mimo Bratislavského samosprávneho kraja)