Prejsť na obsah
Verejnosť
Európska komisia včera schválila v poradí už desiaty z jedenástich operačných programov (OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený) pre SR. Na operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je zo zdrojov ERDF alokovaných v nadchádzajúcom programovom období (2007 – 2013) 772 mil. EUR.

Schválený operačný program rieši tri prioritné oblasti. Prvá je zameraná na inovácie a rast konkurencieschopnosti, kde hlavným cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom orientácie sa na podporu aktivít, ktorými sa zabezpečí trvalo udržateľný rast, zvýšenie konkurenčnej schopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti v priemysle a v službách.

Prioritná oblasť 2 – Energetika, má za cieľ zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose a spotrebe energie, znižovanie energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych energetických zdrojov a zvýšenie využitia  obnoviteľných zdrojov energie.

Poslednou prioritou riešenou v rámci operačného programu je oblasť podpory rozvoja cestovného ruchu. Podporené budú projekty zamerané na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu s celoročným využitím a na podporu rozvoja informačných služieb  a prezentácie cestovného ruchu.

Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo hospodárstva SR a sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom sú Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenská agentúra  pre cestovný ruch a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.