Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 8. - 12. mája 2017 sa uskutočnilo na Technickej univerzite v Barcelone (Universitat Politéctica de Catalunya - UPC) medzinárodné podujatie/odborné školenie zamestnancov zahraničných útvarov  „ERASMUS+ International Staff Training Week“.  Cieľom vzdelávacej aktivity  bola výmena informácií a príkladov dobrej praxe, ktoré  odborní zamestnanci zahraničných  univerzít   budú implementovať  vo svojich domovských inštitúciách.  

UPC je najväčšou technickou univerzitou v Katalánsku a druhou najväčšou technickou univerzitou v Španielsku.  Ciele univerzity sú založené na rozvoji stratégie internacionalizácie.    Universitat Politéctica de Catalunya - UPC je jedna z európskych technických univerzít, ktorá v plnom rozsahu implementuje ich detailne vypracovanú stratégiu internacionalizácie.  Integráciou stratégie internacionalizácie do vzdelávacieho procesu univerzita dosahuje úspechy,  ktoré sa týkajú  najväčšieho počtu zahraničných doktorandov a podielu študentov magisterského štúdia zo zahraničia. UPC ma uzavretých niekoľko stoviek dohôd s inštitúciami  zo 130 krajín sveta. Proces uzatvárania dohôd a kritériá výberu zahraničných partnerov sú univerzitou presne definované. Univerzita predstavuje významného partnera Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)  v oblasti Erasmus+ prichádzajúcich a odchádzajúcich mobilít.

Na podujatí sa zúčastnilo 30 účastníkov zo 14 krajín Európskej únie a 3 krajín mimo Európy (Čína, Malajzia a Arménsko). STU bola reprezentovaná vedúcou útvaru medzinárodných vzťahov (ÚMV STU) Mgr. Renátou Mezeiovou a jej zástupcom, Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ERASMUS+  Ing. Ivanom Prelovským, PhD.

Päťdňové podujatie sa začalo oficiálnym príhovorom zástupcov univerzity - rektora, prorektorky pre medzinárodné vzťahy a vedúcej Útvaru medzinárodných vzťahov (International Relations Bureau). Na začiatku jednotliví zástupcovia zahraničných oddelení univerzít prezentovali materské univerzity a ich medzinárodné aktivity, štipendijné a mobilitné možnosti a projektové aktivity. Veľká časť podujatia bola venovaná Erasmus+ programu, najväčšiemu mobilitnému programu v Európe so silným medzinárodným rozmerom. Zástupcovia ÚMV STU aktívne vystúpili v tematickom bloku venovanom Erasmus+ medzinárodnej kreditovej mobilite - mobilite s krajinami mimo Európskej únie. Predstavili bežiaci projekt (2016-2018) pre spoluprácu so 6 partnerskými krajinami - Čierna Hora, Čína, Kazachstan, Kuba, Rusko a Srí Lanka  a novo schválený projekt  (2017-2019) s 8 partnerskými krajinami - Brazília, Čína, Kanada, Kuba, Srbsko, Srí Lanka, Ukrajina a Vietnam. Účastníkom bola predstavená štruktúra Útvaru medzinárodných vzťahov UPC so štyrmi oddeleniami a ich odborno-promo činnosťami. Tvorba  a proces uplatňovania motivačných  a promo- nástrojov  na zvyšovanie  počtu vyslaných študentov na zahraničnú mobilitu ako aj počtu prichádzajúcich študentov  je plne v kompetencii informačného oddelenia UMV UPC. V súvislosti  s veľkým záujmom o mobilitu pedagogických a nepedagogických zamestnancov  Univerzita má stanovené kritéria výberu účastníkov mobility.   

Univerzita deklaruje veľký záujem o rozvoj koncepcie internacionalizácie a medzinárodných vzťahom, ktoré nám boli prezentované prorektorkou univerzity pre medzinárodné vzťahy. 

Počas pobytu sme navštívili rôzne oddelenia zahraničných vzťahov niektorých fakúlt a UPC univerzitné informačné centrum, kde sme mali možnosť osobne komunikovať s jednotlivými zamestnancami. Zástupcovia projektového oddelenia nám prezentovali realizáciu rôznych typov  medzinárodných projektov, ich projektové aktivity, výsledky  projektov, diseminačné nástroje projektových výsledkov a ich využiteľnosť v praxi.

Počas konania  medzinárodného odborného školenia boli účastníci zapojení do neformálnych vzdelávacích aktivít zameraných na medzikultúrne a jazykové vzdelávanie. Práca v skupinách bola zameraná na špecifikáciu pozitívnych a negatívnych aspektov každodennej komunikácie práce pracovníkov  medzinárodných vzťahov univerzít  ako aj  na vypracovanie návrhov odporúčaní zlepšenia práce  medzinárodného charakteru.    

Útvar medzinárodných vzťahov STU organizuje v termíne 5. - 9. júna 2017 podobné stretnutie, ktoré je určené pre Erasmus+ mobilitných koordinátorov a zamestnancov zahraničných oddelení európskych a mimo európskych univerzít zaoberajúcich sa mobilitami.  Účasť potvrdilo 28 účastníkov zo 14 krajín Európy a 2 krajín mimo Európy.