Prejsť na obsah
Verejnosť
V zmysle § 63 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce
Ing. arch. Jeleny Hudcovskej
v doktorandskom študijnom odbore 5.1.2 priestorové plánovanie.

Termín:
2. 3. 2010 o 10. 30 h
Miesto obhajoby:
Zasadacia miestnosť č. 1, 5. posch., Ústav manažmentu STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.
Názov dizertačnej práce:
VÝVOJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ V ROKOCH 1990 - 2009 VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SR V KONTEXTE SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝCH REFORIEM

Oponenti: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - ÚM STU
RNDr. Pavol Karász, PhD. - Prognostický ústav SAV
Ing. Miloslav Ilavský, PhD. - znalec, Bratislava
Školiteľ: doc. Ing. Milan Nič, PhD. - SvF STU