Prejsť na obsah
Verejnosť

Obchodná verejná súťaž

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len vyhlasovateľ)

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností

na Laurinskej ulici č. 14 v Bratislave

 

 

Predmet predaja na základe súťaže:

Nehnuteľnosti (budova s pozemkami) sú zapísané v katastri nehnuteľností Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 2139 pre katastrálne územie Staré Mesto ako

 • pozemok parc. č. 109/1 o výmere 327 m2 zastavané plochy a nádvoria
 • pozemok parc. č. 109/2 o výmere 113 m2 zastavané plochy a nádvoria
 • pozemok parc. č. 109/3 o výmere   25 m2 zastavané plochy a nádvoria
 • pozemok parc. č. 109/4 o výmere 311 m2 zastavané plochy a nádvoria
 • stavba súpisné číslo 213 na parcelách č. 109/1 a 109/4

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Podmienkou zaradenia do súťaže je návrh na kúpu všetkých nehnuteľností v celosti.

 

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti:

 • u fyzických osôb meno a priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby,
 • u právnických osôb obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie starší ako tri mesiace
 • doklad o zaplatení súťažnej zábezpeky vo výške 15 mil. Sk (slovom pätnásťmiliónov slovenských korún) na účet vyhlasovateľa
 • čestné vyhlásenie záujemcu v súlade s § 14 zákona č. 176/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  - vzor podľa prílohy č. 1  u fyzických osôb, vzor podľa prílohy č. 2 u právnických osôb 
 • špecifikáciu nehnuteľností – predmet kúpy
 • číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľností (cenu uviesť ako výslednú sumu)

 

Spôsob a termín predkladania návrhov:

Súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Predaj Laurinská“ a s označením „neotvárať“ do 14. 07. 2006 (v posledný deň lehoty do 14.00 hod.) do podateľne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

 

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnu adresu.

Predložený návrh nie je možné odvolať.

 

Zábezpeka:

Sumu 15.000.000,- Sk (slovom pätnásťmiliónov slovenských korún) zloží záujemca ako zábezpeku  na  účet vyhlasovateľa č.ú.: 7000227960/8180, variabilný symbol 150, najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov.

Nevybraným súťažiacim bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do 10 dní od doručenia písomného oznámenia výsledkov súťaže.

Víťazovi súťaže bude zaplatená súťažná zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí kupujúci najneskôr pri podpísaní kúpnej zmluvy, ktorú bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30 ich dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže.

 

Vyhodnotenie návrhov, termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.

Návrh po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.

 

Poznámka: Vyhlasovateľ je verejnou vysokou školu. V súlade s § 5 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. môže predať nepotrebnú nehnuteľnú  vec na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Najvyššie kúpna cena v obchodnej verejnej súťaži nesmie byť nižšia ako primeraná cena. Primeranou cenou v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je trhová cena, za akú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva alebo prenajíma taká alebo porovnateľná nehnuteľná vec, najmenej však cena zistená podľa cenových predpisov.

 

Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr dňa 31. 7. 2006.

 

Obhliadka nehnuteľností:

Nehnuteľnosť si možno obhliadnuť po telefonickom dohovore o termíne obhliadky na tel. č. 02/5443 2608 denne v čase od 9.00 do  10.00 hod. prípadne tel. č. 02/5443 1613.

Na časti nehnuteľnosti viaznu práva a povinnosti vlastníka vyplývajúce z nájomných zmlúv.

 

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,

b) súťaž zrušiť,

c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať návrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy,

d) predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu.

 

Odovzdanie a prevzatie nehnuteľností:

Vyhlasovateľ odovzdá víťaznému účastníkovi nehnuteľnosti na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností za účasti zástupcov obidvoch strán po nadobudnutí vlastníckeho práca k nehnuteľnostiam

 

 

Prípadné informácie poskytneme na tel. č. 02/5729 4666 denne v čase od 9.00 do 11.00 hod.

 

 

Prílohy:
Príloha 1 (čestné vyhlásenie FO)
Príloha 2 (čestné vyhlásenie PO)