Prejsť na obsah
Verejnosť

Na pozíciu rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave kandidujú doterajší prorektor profesor Oliver Moravčík, poverený funkciou rektora, a profesor Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty a externý spolupracovník Strojníckej fakulty. Kandidáti predstavia svoj program 21.6.2021 zhromaždeniu akademickej obce STU. Voľby kandidáta na rektora STU sa uskutočnia na zasadnutí AS STU dňa 28.6.2021.

Volebná komisia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre voľby kandidáta na rektora STU na zasadnutí dňa 2.6.2021 overila všetky podané návrhy kandidátov na rektora STU a na základe platných návrhov zostavila Listinu kandidátov na rektora STU na funkčné obdobie 2021 - 2025 nasledovne:

1) Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

2) prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

Oliver Moravčík je od roku 2015 prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj, 26.4.2021 ho AS STU poveril výkonom funkcie rektora STU. Predtým pôsobil ako dekan MTF STU (2006-2014) a ešte skôr ako prodekan. V rokoch 1994 – 1998 pôsobil ako predseda Akademického senátu. Bol tiež riaditeľom ústavu Advanced Technologies Research Institute pri UVP Cambo Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave (MTF STU).  Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ. Ťažiskom pedagogických aktivít prof. Moravčíka sú prednášky v oblasti automatizácie, aplikovanej informatiky a Ekonomiky a riadenia. Od roku 1992 je členom Vedeckej rady STU, členom vedeckých rád jej fakúlt (MTF, FIIT STU), SjF ŽU, SjF TUKE od roku 1996 až do súčasnosti.

Jozef Peterka bol dekanom MTF (2014-2018), v rokoch 2006 až 2014 bol prodekanom fakulty. Profesionálne sa orientuje na technológie a teórie frézovania kopírovacími nástrojmi, CAD/CAM systémy a CA technológie výroby tvarovo zložitých výrobkov, 3D umelecké gravírovanie, výrobu foriem a 3D modelov, vysokorýchlostné rezanie a obrábanie. Je garantom študijného programu počítačová podpora návrhu a výroby na druhom stupni a strojárske technológie a materiály na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Je aj členom Vedeckej rady Strojníckej fakulty STU. V roku 2005 získal čestné uznanie za vybudovanie a vedenie unikátneho univerzitného pracoviska zaradeného do siete Hi-tech Laboratórií STU „Laboratórium tvorby a výroby zložitých tvarových plôch“.