Prejsť na obsah
Verejnosť
New Page 1

Prezident republiky Ivan Gašparovič vymenoval dňa 13. júna 2005 týchto profesorov:

prof. RNDr. František Baliak, PhD.
profesor v odbore teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
na Katedre geotechniky Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
profesorka v odbore elektronika
na Katedre mikroelektroniky
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
profesor v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov
na Katedre chemického a biochemického inžinierstva
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
profesor v odbore technologické zariadenia a systémy
vedúci Katedry technologických zariadení a systémov
Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave


Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vymenoval nových docentov s účinnosťou od 1. 1. 2005:

doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
docent v odbore: technológie strojárskej výroby
vedúci Katedry zlievárenstva
Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, PhD.
docentka v odbore: priemyselné inžinierstvo a manažment
na Fakulte chemicko-technologickej Univerzity Pardubice
habilitovala na MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave

doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
docent v odbore: urbanizmus
na Katedre sociálnej práce
Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
habilitoval na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

doc. RNDr. Karol Nemoga, PhD.
docent v odbore: aplikovaná informatika
na Matematickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave
habilitoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
docentka v odbore: inžinierstvo kvality produkcie
na Katedre inžinierstva kvality,
Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave so sídlom v Trnave

doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.
docent v odbore: technológie strojárskej výroby
na Katedre tvárnenia
Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave