Prejsť na obsah
Verejnosť

Konzorcium univerzít STU zo Slovenska, University of Tartu z Estónska a University of Patras z Grécka aplikovalo moderné prístupy v podpore vzdelávania technických disciplín a priemyselnej výroby. Od júla do novembra 2021 sa viac ako 500 žiakov a učiteľov zo stredných škôl z týchto krajín zapojilo do aktivít zameraných na nové prístupy k vzdelávaniu v technických a technologických odvetviach. Uskutočnili sa v rámci implementácie projektu „Interactive Manufacturing @ Schools“.

Sektor priemyselnej výroby v Európskej únii zastrešuje viac ako dva milióny spoločností, zamestnáva približne 32 miliónov pracovníkov a približne 14 % prispieva k celkovému HDP EÚ. Aj keď je toto odvetvie dôležitou základňou pre rast a prosperitu, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ohrozuje jeho ďalší rozvoj a vyhliadky do budúcnosti.

Jednou z hlavných výziev, ktorým tento sektor čelí, je prilákanie nových generácií zamestnancov. Priemyselná výroba sa považuje za málo technicky náročnú, nebezpečnú, a často sa spája so zastaraným alebo špinavým pracovným prostredím. Realita je taká, že toto odvetvie bolo v posledných desaťročiach predmetom významnej technologickej transformácie a v súčasnosti predstavuje pokrokové a vysoko hodnotné odvetvie zamerané na inovácie a rozvoj. Poskytuje vzrušujúce kariérne príležitosti pre každú úroveň vzdelania vrátane inžinierov, dizajnérov a programátorov s bakalárskym a magisterským titulom a vedcov a výskumníkov s doktorátmi.

Od júla do novembra 2021 bolo viac ako 500 žiakov a učiteľov zo stredných škôl z Estónska, Grécka a Slovenska zapojených do aktivít zameraných na nové prístupy k vzdelávaniu v technických a technologických odvetviach. Účastníkom boli predstavené témy robotiky, virtuálnej reality, rozšírená realita a aditívnej výroby a mali možnosť zistiť, ako sa tieto technológie programujú alebo využívajú v reálnych priemyselných procesoch.

Tieto aktivity sa uskutočnili v rámci implementácie projektu „Interactive Manufacturing @ Schools“ (InMaS) a bola realizovaná konzorciom pozostávajúcim z 3 európskych univerzít – Slovenská technická univerzita v Bratislave, University of Tartu a Laboratory for Manufacturing Systems and Automation z University of Patras. Realizácia projektu InMaS bola možná vďaka finančnej podpore Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu vytvoreného Európskou úniou v roku 2008 s cieľom posilniť inovačnú schopnosť Európy.

Cieľom projektu bolo vytvorenie Hubu zameraného na oblasť robotiky a aditívnej výroby ako miesta/platformy slúžiacej na rozvoj spolupráce so strednými školami a ďalšími aktérmi. Aktivity projektu boli zamerané na žiakov a učiteľov stredných škôl a ich hlavným cieľom bolo zapojiť žiakov týchto škôl do vzdelávacích aktivít zameraných na robotiku a aditívnu výrobu s využitím hands-on prístupu pri práci s Lego robotmi. V rámci štruktúr STU funguje Hub na Strojníckej fakulte STU a tiež na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. 

„V strednodobom horizonte očakávame, že sa nám prostredníctvom aktivít Hubu podarí zintenzívniť spoluprácu so strednými školami a zvýšiť počet študentov technických odborov. Zlepšiť znalosti a zručnosti žiakov a súborom získaných skúseností ich lepšie pripraviť pre ich ďalšie zamestnanie. Taktiež by sme koncept Hubu v budúcnosti radi replikovali aj na iných fakultách STU,“ povedal Štefan Hičák, koordinátor projektu Interactive Manufacturing @ Schools.

Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci implementácie projektu realizovala 9 workshopov pre žiakov SŠ a dva workshopy pre učiteľov. Jedným z výstupov projektu bude aj dokument sumarizujúci najlepšie skúsenosti pri realizácii aktivít a fungovania Hub-u. Všetky aktivity a doterajšie výsledky projektu nájdete na www.manufacturing4schools.eu .