Prejsť na obsah
Verejnosť

SAIA, n. o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, vyhlásila 23. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami. Tematické zameranie projektov nie je definované.

Celková alokácia na túto výzvu je 814 306 €. Výška projektového grantu nesmie byť nižšia ako 50 000 € a vyššia ako 120 000 €. Projektový grant pokryje maximálne 90 % celkových oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné výdavky projektu budú financované z vlastných zdrojov prijímateľa alebo zo zdrojov zabezpečených prijímateľom. 

Žiadosti sa predkladajú elektronicky a v tlačenej forme počas otvorenej výzvy, najneskôr do termínu uzávierky 12. septembra 2014 do 16:00.

Cieľom projektov inštitucionálnej spolupráce je zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami na Slovensku a v donorských štátoch (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko). Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce všetkých zúčastnených strán.

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Zameriava sa na podporu mobility medzi vysokými školami, ako aj na inštitucionálnu spoluprácu stredných a vysokých škôl. V rámci programu bude počas dvoch kôl zverejnených spolu 6 výziev.

Bližšie informácie o výzve a všetkých opatreniach programu, ako aj spôsob predkladania žiadostí o projekt sú zverejnené na internetovej stránke Štipendijného programu EHP Slovensko