Prejsť na obsah
Verejnosť

Návrh rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV - vyhlásenie rektora

JE ČAS SPOJIŤ SILY

Minulý týždeň sme s kolegami rektormi najlepších slovenských univerzít - UK, STU, UPJŠ, TUKE a spolu s predsedom SAV verejne predostreli odvážnu víziu inštitucionálneho prepojenia našich organizácii. Prepojenie pre nás neznamená zánik, či zrušenie našich univerzít, stratu silných značiek. Nie sme predsa na zelenej lúke. Navrhujeme začať diskusiu o vytvorení novej strešnej a spoločnej riadiacej štruktúry, ktorá zcentralizuje a sprofesionalizuje administratívne a podporné činnosti, aby sme tým odbremenili našich učiteľov a výskumníkov, ktorá bude šetriť bežné výdavky a ako samostatný subjekt bude silnejším hlasom v medzinárodnom prostredí. A podľa vzoru projektu ACCORD bude schopná získavať bezprecedentné investície. Spoločne budeme silnejší aj vo vzťahu k tvorbe a ovplyvňovaniu domácej vysokoškolskej a vedeckej politiky.  

VZNIK NOVÉHO NEZNAMENÁ ZÁNIK STARÉHO  

Trend prepájania univerzít vidíme aj inde vo svete. Za posledných 20 rokov sme boli v Európe svedkami takmer stovky podobných úspešných iniciatív. Pre lepšiu predstavu o našich zámeroch je dobrým príkladom vznik parížskej univerzity Paris-Saclay v rokoch 2015, pri ktorom si všetky materské inštitúcie ponechali svoju identitu, svoje názvy a Paris-Saclay vznikla ako strešná platforma. Nič pritom nezaniklo, len to nové, čo vzniklo, sa hneď v prvom roku existencie katapultovalo na tretie miesto v Európe (za Cambridge a Oxford) a 14. miesto na svete. Túto príležitosť v Paríži využili zároveň na postupné zmeny v systéme riadenia, zjednodušili, sprehľadnili a najmä navýšili finančné toky. Tento príklad by sme chceli nasledovať.  

(Prečítajte si o ňom tu: https://www.economist.com/europe/2020/08/29/how-france-created-a-university-to-rival-mit)

BUDOVANIE REPUBLIKY V 21. STOROČÍ
Navrhujeme spojenie toho najlepšieho, čo doma máme, pod jednou strechou. Presnejšie: pod dvoma strechami - v  Bratislave a v Košiciach by tak vznikli dve silné národné univerzitné centrá pozostávajúce z univerzít a SAV, ktoré by získali reálne predpoklady na skok v medzinárodných rankingoch. Do roku 2025 by sme tak mohli mať dvoch zástupcov v TOP 500. Nejde nám však vôbec iba o medzinárodné rankingy. To by bol len jeden z vonkajších dôsledkov, viditeľných a merateľných. Naše pohnútky sú v skutočnosti vlastenecké. 

M.R. Štefánik raz povedal, že “malé národy sa dokážu vo svete presadiť len prostredníctvom kultúry a vedeckého poznania.” Ako rektori, aj ako vedci a pedagógovia sme hlboko presvedčení o tom, že ako krajina, Slovensko, potrebujeme novú nádej a víziu, že sa vo svete dokážeme presadiť aj na poli vedy a vzdelanosti. A ako riešenie navrhujeme spojenie síl tých nejlepších a vznik dvoch nových výskumných univerzitných centier, ktoré vytvoria predpoklady pre užšiu spoluprácu vo výskume aj v pedagogike, zlepšia postavenie v medzinárodnom porovnaní, zvýšia reputáciu a aj týmto spôsobom vytvoria podmienky pre akceleráciu prepotrebnej  internacionalizácie nášho výskumného a vedeckého prostredia. Potrebujeme špičkové vysoké školy atraktívne nielen pre mladých ľudí zo Slovenska, ale aj pre zahraničných výskumníkov, vedcov, študentov. A na to potrebujeme nielen peniaze, ale tiež zmeny v riadení a nastavení systému financovania. 

EXISTUJÚCI MODEL SA VYČERPAL 

Ako rektori dôverne poznáme slovenský systém riadenia a financovania vysokých škôl. Je zrejmé, že existujúci model sa vyčerpal. Výsledok po 30 rokoch jeho fungovania je alarmujúci. V najnovšom vydaní THE rankingu nemáme ani jednu univerzitu v TOP 1000. Zaostávame nie len za svetom, ale aj regionálne: Rakúsko má v prvej tisícke 12 univerzít, Česko 4, Maďarsko 4, Poľsko 3, Ukrajina 3 a Slovinsko jednu. Pod tento výsledok je podpísaných 30 rokov zúfalého podfinancovania a neefektívneho riadenia systému. Preto potrebujeme zmeny a nové odvážné vízie. 

HISTORICKÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Uvedomujeme si historickú príležitosť na zmeny. Vláda SR avizovala na rok 2021 prípravu a prijatie nového vysokoškolského zákona - rysuje sa tak príležitosť na reformy v riadení a financovaní vysokých škôl. Ako rektori chceme byť pritom, máme ambíciu byť lídrami plánovaných zmien. Nesmie sa stať, že to bude “o nás bez nás”. K rokovaniu pri stole prinášame odvážny a silný nápad. 

Zmenou VŠ zákona v kombinácii s ponukou prostriedkov z európskeho Fondu obnovy chceme dosiahnuť:

  • skokový nárast investícii do špičkového vysokoškolského vzdelávania a do slovenskej vedy, 
  • vyššiu efektivitu riadenia, 
  • úspory z rozsahu a zároveň vyššiu kvalitu podporných činností,
  • skokový rast v relevantných rankingoch. 

Vyzývame akademické, politické, podnikateľské, expertné a spoločenské elity, aby sa nad touto víziou zamysleli, aby sme o nej diskutovali. A poďme o tom diskutovať vecne, odborne s pohľadom upretým do lepšej budúcnosti, aby sme zvrátili trend nášho zaostávania a provinčnosti - a poďme pritom rozmýšľať vo veľkom. 

Chceme sa uchádzať o prostriedky z Fondu obnovy a nasmerovať investície do dlhodobo podfinancovaného akademického prostredia. Je čas spojiť sily a je čas odvážných vízií. Potrebujeme nové kampusy, laboratóriá, vyššie platy aj nájomné byty pre mladých vedcov, aby sme prilákali medzinárodných kolegov aj študentov zo zahraničia. Aby naše najlepšie mladé mozgy viac neutekali za lepšími podmienkami do cudziny. 

ZMENA MYSLENIA 

Týmto návrhom chceme inšpirovať najmä k zmene myslenia lídrov na našich univerzitách a SAV. Dospeli sme k spoločnému poznaniu a zhode, že musíme búrať bariéry medzi našimi inštitúciami. Spoločne budeme silnejší. Chcem preto vyzvať širokú akademickú obec na STU, na ostatných univerzitách, ale aj ostatné relevantné spoločenské  elity na Slovensku k vzájomnej diskusii a k podpore tejto vízie. Som nesmierne rád, že spolu s ostatnými kolegami rektormi sme našli spoločnú reč, prekonali sme pre Slovensko typické “klanové” záujmy a k podobnej veľkorysosti vyzývame aj všetkých ostatných relevantných aktérov. 

Naša vízia nie je proti niečomu, ale za niečo. Za lepšiu kvalitu a lepšiu budúcnosť vzdelanosti, vedy a výskumu na Slovensku.  

M. Fikar, rektor STU

Návrh rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho presadenia sa v medzinárodnej konkurencii, ako aj k zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania.

V nadväznosti na publikovaný materiál NIRF MF SR konštatujeme, že v oblasti reformy VŠ, vedy a výskumu materiál obsahuje celý rad podnetných názorov, ktoré podporujeme. K niektorým cieľom a míľnikom sa odborne vyjadríme, ako by sa dali realizovať. Súhlasíme aj s nutnosťou reformovať riadenie VŠ, ale nie prostredníctvom zástupcov štátu v správnych radách, ale zjednodušením štruktúry a upresnením kompetencií samosprávnych orgánov univerzít tak, aby sa dosiahol efektívny nástroj riadenia VŠ so zachovaním princípu autonómie VŠ, toto považujeme za esenciálnu podmienku a touto cestou sa uberá aj EUA. 

Predkladáme nasledovný návrh k dosiahnutiu zásadných cieľov v reforme VŠ:

  1. Inštitucionálne prepojenie organizácií v Bratislave a v Košiciach, ktoré zastrešujú špičkový vedecký výskum, inovácie a technický vývoj na Slovensku a zároveň sú schopné poskytovať v slovenských pomeroch kvalitné vzdelanie opierajúce sa o špičkový výskum.
  2. Spojeným úsilím chceme vytvoriť podmienky, aby sa do roku 2025 dva slovenské subjekty (v 1. etape konzorciá univerzít a SAV) dokázali presadiť v renomovaných rankingoch v skupine TOP 500. Týmto krokom chceme vytvoriť podmienky pre lepšiu a väčšiu internacionalizáciu vo výskume aj výučbe.
  3. Vidíme historickú šancu alokovať zdroje z Fondov obnovy a rozvoja tak, aby naše inštitúcie prešli organizačnou, personálnou i infraštruktúrnou revitalizáciou s ambíciou stať sa atraktívnymi centrami príťažlivými nielen pre slovenskú talentovanú mladú generáciu, ale aj pre tú zo zahraničia. Sme presvedčení, že toto je cesta ako zabrániť odlivu mladých ľudí zo Slovenska, dokonca tento súčasný nepriaznivý trend otočiť a prilákať talenty z okolitých krajín.
  4. Vhodné legislatívne prepojenie univerzít a SAV v Bratislave a Košiciach realizovať vo väzbe na prípravu nového VŠ zákona v snahe podporiť reformu systému riadenia VŠ a SAV, financovania VŠ a SAV, systému podpory vedy, výskumu a inovácií v SR. Chceme týmto zmysluplne prispieť do plánu reforiem, ktorý Slovensko plánuje odovzdať EK ako východisko pre čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy.
  5. Vrátiť sa k modelu kategorizácie našich VŠ, ktorý je založený na ich profilovaní a diverzifikácii. Existencia dvoch prestížnych vysokoškolských a výskumných centier, ktoré do svojich aktivít zapájajú intelektuálnu a expertíznu špičku aj z ostatných univerzít a ústavov SAV, nech je v tomto procese štátnou prioritou.

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov navrhujeme spojiť potenciál toho najlepšieho, čo v Bratislave a Košiciach máme, postupne do dvoch celkov. Sme inšpirovaní podobnými a úspešnými príbehmi zo zahraničia (Francúzsko, Nemecko, Fínsko...). Na Slovensku je v súčasnosti 35 vysokých škôl (20 verejných, 3 štátne, 12 súkromných), nie je reálne očakávať od všetkých rovnaký prístup k vedeckovýskumnej činnosti a teda aj kompetitívnosť v európskom výskumnom priestore.

Vedu a výskum v medzinárodnom kontexte úspešne reprezentuje len zopár slovenských univerzít. Spravidla ide o členov Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7), no najmä UK, STU, TUKE, UPJŠ a Slovenskú akadémiu vied. Tieto inštitúcie zároveň ponúkajú potenciál novovybudovaných univerzitných vedeckých parkov, ktoré spravujú a sú preto motivované k užšej spolupráci.

V Bratislave a v Košiciach, kde je intenzívna spolupráca SAV a univerzít, vznikli minulý rok zárodky klastrov na základe memoránd o porozumení. Klastre podporujú spoločné vedeckovýskumné aktivity univerzít a SAV. V Bratislave v spolupráci UK/STU a SAV, v Košiciach UPJŠ/TUKE/UVLF a SAV. Chceme nadviazať na doterajšie pozitívne skúsenosti spolupráce V7 a oboch klastrov a kvalitatívne sa posunúť do vytvorenia dvoch nových inštitucionálnych legislatívnych celkov tak, aby sme dosiahli špecifickými krokmi vyššie uvedené ciele v ERA i EHEA.

My, rektori uvedených univerzít a predseda SAV, sme pripravení prevziať zodpovednosť za proces kumulácie personálnych i infraštruktúrnych kapacít našich inštitúcií pre zvýšenie medzinárodnej prestíže slovenskej vedy a zatraktívnenia vzdelávacieho prostredia.

Hlásime sa k zmene myslenia lídrov na našich univerzitách a SAV a že si uvedomujeme, že musíme búrať bariéry medzi našimi inštitúciami. Európska prax potvrdzuje, že takýto cieľ je možné dosiahnuť len vtedy, ak uvedená zmena myslenia na našich univerzitách bude podporená kumuláciou finančných prostriedkov zo strany štátu a EÚ a jednorazového skokového navýšenia investícií v takom rozsahu, aby vedecká, vzdelávacia i sociálna infraštruktúra (internáty, športoviská, bytová politika a pod.) v Bratislave i v Košiciach boli na európskych štandardoch.

Oznamujeme, že máme premyslenú stratégiu k dosiahnutiu uvedených cieľov. Táto stratégia má spoločné všeobecné kroky v oboch mestách, ako aj špecifické kroky odrážajúce odlišnú ekonomickú silu regiónov BA a KSK.

Vyzývame vládu SR, nevládne politické reprezentácie, zástupcov tretieho sektora, podnikateľov a priemyselné zväzy, ako aj ostatné univerzity k podpore tejto vízie a k vzájomnej spolupráci.

Jej výsledkom by malo byť dosiahnutie spoločného cieľa, aby Slovensko malo na mape úspešných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií svojich zástupcov, ktorí sa dokážu presadiť v medzinárodnej súťaži v oblasti základného i aplikovaného výskumu. Pre nás je to obrovský záväzok, k naplneniu ktorého potrebujeme širokú podporu. Sme presvedčení, že naša vízia nie je proti niekomu, ale za niečo. Za dobrú vec.

Ďakujeme.

Rektori: Miroslav Fikar, Stanislav Kmeť, Pavol Sovák, Marek Števček a predseda SAV Pavol Šajgalík