Prejsť na obsah
Verejnosť


Slovenská akademická a informačná agentúra SAIA vyhlásila 31.10.2013 uzávierku pre podávanie žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v letnom semestri akademického roka 2013/2014. Štipendium sa neposkytuje študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium).

31.10.2013 do 16:00 hod. je tiež uzávierka predkladania žiadostí na SAIA v rámci Národného štipendijného programu, o cestovný grant pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov.