Prejsť na obsah
Verejnosť

V týchto dňoch prebieha zber projektových zámerov do Zásobníka projektov pre štrukturálne fondy na roky 2007 - 2013 pre oblasť vzdelávania, výskumu a vývoja a informačnej spoločnosti. Oblasti sú vybraté z Národného strategického referenčného rámca 2007-13  (NSRR).

Vzdelávanie: V zmysle listu Generálneho riaditeľa Sekcie európskej integrácie MŠ SR je potrebné identifikovať projektové zámery pre špecifickú prioritu 2 a 3 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť. Termín: 12.1.2006, elektronická aj tlačená verzia, Oddelenie pre vedu, rektorát STU

Výskum a vývoj: V snahe získať výraznejšiu podporu na nákup prístrojov na výskum a vývoj pre Bratislavský kraj je dôležité vypísať formulár na identifikáciu projektov na podporu výskumu a vývoja. Je potrebné tak urobiť podľa pokynov Generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky, návodu na vyplnenie a príloh najneskôr do 12.1.2006 a predložiť v elektronickej aj tlačenej verzii na Oddelenie pre vedu rektorátu STU.

Bližšie informácie o termíne odovzdávania projektov na fakulte sa dozviete na oddelení pre vedu Vašej fakulty.

Informačná spoločnosť: Predkladanie návrhov projektov informačnej a znalostnej spoločnosti na roky 2007-2013 prebieha vyplnením on-line dotazníka, najneskôr do 15.januára 2005. Prípadné otázky adresujte na itas@itas.sk.