Prejsť na obsah
Verejnosť

Medzinárodné rankingové agentúry ako jeden z primárnych vstupov pre hodnotenie univerzity využívajú informácie o publikačných aktivitách školy s akcentom na vedecké publikácie v špičkových vysoko impaktovaných periodikách. Špeciálne miesto v hodnotiacich kritériách má napr. publikovanie v časopisoch Nature a Science. Rektor STU preto v snahe posilniť motiváciu vedcov publikovať v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách vyhlasil opäť  finančne dotovanú výzvu o:

  1. Publikácie v časopise NATURE alebo SCIENCE alebo autora  publikácií s najvyšším počtom citácií podľa databázy najcitovanejších publikácií evidovaných na www stránke Thomson Reuters : http://highlycited.com/.
  2. Publikácie, ktoré vyšli v roku 2015 v časopisoch, ktoré spadajú do 10 % percentilu časopisov podľa impakt faktorov (IF podľa jednotlivých vedných odborov vedených v JCR Thomson Reuters, viď Príloha). V prípade viacerých publikácií predložených na ocenenie, rektor rozhodne o ocenených publikáciach.
  3. Publikáciu, ktorá bola publikovaná v rokoch 2013-2015 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI.

Za rok 2015 boli v pondelok 21. marca 2016 ocenení nasledovní pracovníci Slovenskej technickej univerzity :

V kategórii 1:

  • prof. Ing. Marián Valko, DrSc. z Ústavu fyzikálnej chémie FCHPT STU. Ocenenie získava za najvyšší celkový počet citácií, celkovo 10 548.  Jeho práca evidovaná v databáze www.mostcited.com, Je jediným autorom zo Slovenska medzi najcitovanejšími autormi. Thomson Reuters vydal v r. 2016 publikáciu THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL SCIENTIFIC MINDS 2015, kde je rovnako uvedený).

V kategórii 2 (práca s najvyšším impact faktorom v 10% nom percentile časopisov v danej vednej oblasti podľa databázy JCR WOS):

  • Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU. Ocenený  za súbor 4 prác publikovaných v roku 2015 v časopise IEEE Transactions on Fuzzy Systems (IF=8,75.) Publikácie autora z STU v časopise s najvyšším IF v kategórii podľa JCR Artificial Intelligence Sci.
  • Ing. Ivan Šalitroš, PhD. z Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU.  Ocenený za prácu publikovanú v časopise ACS Nano (IF=12,88). Publikácia s najvyšším absolútnym IF.
  • Mgr. Monika Kováčová, PhD. z Ústavu matematiky a fyziky SjF STU. Ocenená za 2 práce publikované v časopise Nature Communications (IF=11,47)  Publikácie s druhým najvyšším absolútnym IF.
  • Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. z Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU. Ocenený za prácu publikovanú v časopise Hydrology and EarthSystem Sciences (IF=3,76) Publikácia s druhým najvyšším IF relatívne v kategórii podľa JCR Water resource sciences.

V kategórii 3:

  • prof. RNDr. Anna Kolesárová, PhD., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU
  • prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.  z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU

 Ocenenie získavajú za prácu Generation of linear orders for intervals by means of aggregation functions, publikovanú v časopise Fuzzy Sets and Systems 220 (r. 2013) , 69; práca autorov z STU s najvyšším počtom citácií (37 citácii), publikovaná v rokoch 2013-2015.

ocnení autori publikacii