Prejsť na obsah
Verejnosť
IV. ročník celoslovenskej „Súťaže o cenu  Dexia banky 2009"

 

Dexia banka Slovensko a.s. ako inštitúcia s priamym kontaktom s verejnou správou si uvedomuje stav slovenských regiónov a ich postavenie vo výsledkoch hodnotení regiónov podľa kritérií Európskej komisie. S cieľom podporiť zhodnocovanie regionálneho potenciálu a stabilizovať v regiónoch pôsobenie mladých ľudí vyhlasuje IV. ročník celoslovenskej „Súťaže o cenu  Dexia banky 2009" za najlepšiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku.         

Podmienky pre prihlásenie sa do súťaže
Do súťaže môže byť prihlásený študent slovenskej vysokej školy, ktorý v príslušnom roku predloží k obhajobe záverečnú diplomovú prácu.
Táto práca musí byť úspešne obhájená v rámci riadneho obhajovacieho procesu na príslušnej vysokej škole a musí spĺňať stanovené kritériá.
O prihlásení do súťaže rozhodne predseda komisie pre obhajobu záverečnej práce na vysokej škole. Prihlasovací formulár vyplní a podpíše dekan fakulty a podpíše ho aj študent (autor záverečnej práce).

Spôsob a termín doručenia prihlášky
Prihlášku do súťaže spolu s 1 exemplárom záverečnej práce zašle dekan príslušnej fakulty na adresu vyhlasovateľa súťaže.


Ceny: Dexia banka 

Poradie pre diplomové práce

Výška odmeny

1. miesto

                     1 650,- EURO

2. miesto

                        990,- EURO

3. miesto

                        660,- EURO

Pre troch najúspešnejších výhercov súťaže bezplatná cesta a bezplatný pobyt v Bruseli (dve noci). V Bruseli budú oboznámení s fungovaním európskych inštitúcií a budú sa môcť zúčastniť ako hostia aj zasadnutia Európskeho parlamentu. Cenu poskytne poslanec Európskeho parlamentu pán Vladimír Maňka.

Ceny od sponzorov:

Združenie miest a obcí Slovenska

Poradie pre diplomové práce

Výška odmeny

4. miesto

                      330,- EURO

6. miesto

                      160,- EURO


MUNICIPALIA a.s. 

Poradie pre diplomové práce

Výška odmeny

5. miesto

                      230,- EURO

7. miesto

                      100,- EURO

 

Združenie alternatívnej energie Slovenska - predseda Jozef Novák
Téma: Ochrana vody, vodných tokov a ich využitie

 

Poradie pre diplomové práce

Výška odmeny

Najlepšia diplomová práca

                          650,- EURORegionálna agentúra Záhorie - predseda Jozef Novák

Téma: Rozvoj regiónov s dopadom na zamestnanosť

 

Poradie pre diplomové práce

Výška odmeny

Najlepšia diplomová práca

                         650,- EURO


Nadácia Dexia banky

 

Poradie vysokých škôl

Výška odmeny

1. miesto

                          1 000,- EURO

2. miesto

                             660,- EURO

3. miesto

                             330,- EUROKritériá:
- spolupráca vysokej školy s Dexia bankou a obcami
- zapojenie sa vysokej školy do súťaže
- aktívne využívanie Registra tém diplomových prác (výber tém, zadávanie tém, spolupráca s obcou)
- umiestnenie webového odkazu formou loga Dexia na internetovej stránke vysokej školy s preklikom na www.dexia.sk na podstránku s textom  „Súťaž o Cenu Dexia banky 2009",
- umiestnenie webového odkazu na internetovej stránke vysokej školy s preklikom na webovú stránku Municipálie na Register tém diplomových prác http://www.municipalia.sk/dp/,
- umiestnenie oznamu o IV. ročníku celoslovenskej „Súťaže o cenu  Dexia banky 2009" na nástenkách v priestoroch budovy vysokej školy, umiestnenie prípadných letákov, plagátov a loga banky (dohodnutou formou) v priestoroch budovy vysokej školy.


Slávnostné odovzdanie cien

Odovzdanie cien prebehne na spoločnom verejnom podujatí vyhlasovateľa. Miesto a termín odovzdania cien oznámi vyhlasovateľ víťazom písomne v 10 dňovom predstihu.
Štatút súťaže o cenu Dexia banky 2009 a prihlasovací formulár je  zverejnený na www.dexia.sk a je zaslaný e-mailom rektorom všetkých vysokých škôl a dekanom jednotlivých fakúlt vysokých škôl.