Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa stala spolu s dvanástimi zahraničnými partnermi súčasťou európskeho projektu DA-SPACE, ktorý vytvorí podmienky pre realizáciu nápadov a inovácií záujemcom každého veku. Cieľom projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) realizovaného v rámci Interreg Danube Transnational Programme je vytvoriť laboratóriá otvorených inovácií na podporu mladých inovátorov a realizácie ich nápadov v regióne Podunajska. Podrobnejšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/da-space

Na realizácii projektu sa budú podieľať učitelia Ústavu manažmentu STU (doc. Ing. M. Zajko, PhD., Doc. Ing. M. Zatrochová, PhD., Ing. Ľ. Fabová, CSc., Ing. B. Mišota, PhD., Ing. H. Janáková, PhD, a Ing. J. Plchová, PhD.) a  Fakulty informatiky a informačných technológií STU (prof. Ing. M. Bieliková, PhD., prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. J. Šimko, PhD., Ing. M. Šimko, PhD., Ing.K. Rástočný, PhD., a Ing. I. Srba, PhD.) a pracovníci Univerzitného technologického inkubátora STU (Ing. L. Bednárová, PhD., a Ing. O. Guštafíková, PhD.).

V Laboratóriu otvorených inovácií, ktoré bude vytvorené na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, nájdu podporu vybraní inovátori, ktorí sa pod vedením odborníkov z priemyslu, mentorov a odborových špecialistov zamerajú na pretvorenie nápadov do prototypových riešení inovácií. Dôraz sa bude klásť na agilný prístup s využitím metodík agilného vývoja softvéru. Súčasťou tohto procesu bude napr. vzdelávanie a tréning podnikateľských zručností a testovanie možného modelu podnikania.

Témy na riešenie budú pochádzať z podnikov zo sféry výroby a služieb, ministerstiev, orgánov regionálnej a mestskej správy, technologických a inovačných agentúr a od ďalších subjektov. Projekt DA-SPACE tak prispeje k posilňovaniu nadnárodnej a medziodborovej spolupráce medzi vysokými školami, podnikateľskými inkubátormi, malými a strednými podnikmi a verejnými inštitúciami v regióne.

Interreg, Danube Transnational Programme, DA-SPACE

Začiatok projektu:                     1. 1. 2017

Koniec projektu:                       30. 6. 2019

Rozpočet projektu (v EUR):    1 787 166,5

ERDF:                                        1 342 128,75

IPA:                                            176 962,77

ENI:                                            0

Č. výzvy:                                    1

Projekt je financovaný z fondov Európskej únie (ERDF, IPA).

interreg