Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita sa bude podieľať na projekte Národného batériového centra. Pôjde o komplexný program výskumu a vývoja pokročilých batérií elektromobilov. Tvorí ho konzorcium viacerých ústavov SAV pod vedením Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA), výskumných univerzít a priemyslu. Dnes podpísali Memorandum o porozumení.

Strategické smerovanie automobilového priemyslu a mobility nás posúva smerom ku elektrifikácii. Túto stratégiu presadzuje aj legislatíva Európskej únie, ktorej širším cieľom je dekarbonizácia, znižovanie emisií v doprave a dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Dôležitou aktivitou v tomto úsilí je aj podpora vývoja a výroby pokročilých batérií.

Aj na Slovensku už v súčasnosti viaceré verejné a súkromné organizácie pracujú na ich výskume a vývoji, no zatiaľ neexistuje komplexnejší program a efektívna spolupráca. Konzorcium viacerých ústavov SAV pod vedením Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA), výskumných univerzít a priemyslu prichádza s riešením. „Spúšťame prípravu projektu Národného batériového centra, ktoré má ambíciu podporiť najperspektívnejšie súčasti hodnotového reťazca batériového priemyslu.  Chceme sa zaradiť k najlepším hráčom v rámci európskeho priestoru,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Vznik projektu Národného batériového centra dnes formou spoločného Memoranda iniciovali zástupcovia Slovenskej akadémie vied, STU Bratislava, TU Košice, UPJŠ Košice, Žilinskej univerzity, Zväzu automobilového priemyslu a Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Projekt by mal pokrývať tri kľúčové oblasti, ktoré boli identifikované ako tie, v ktorých dokážu slovenské subjekty vzhľadom na svoje kompetencie najlepšie uspieť.

„Projekt Národného batériového centra má ambíciu dať dokopy to najlepšie z vedecko-výskumných kapacít, ktorými naša krajina disponuje a spolu s odborníkmi z praxe dokázať, že sa dá na Slovensko spoľahnúť nielen ako na kvalitného výrobcu, ale aj schopného vývojára. Slovenská technická univerzita, najmä jej fakulty chemickej a potravinárskej technológie, elektrotechniky a informatiky, strojnícka a materiálovotechnologická majú potenciál prispieť k úspechu tohto projektu,“ povedal rektor STU Miroslav Fikar.

Aktivity v rámci pracovného balíka 1 „Suroviny, materiály a batériové články“ majú ambíciu prispieť k vývoju pokročilých elektród, elektrolytov a článkov s cieľom výrazne zlepšiť vlastnosti batérií. Zámerom je tiež identifikovať potenciál surovín dostupných na Slovensku, možnosti ich úpravy a možné využitie. „Prioritnými témami bude výskum a vývoj nových materiálov pre elektródy lítiových batérií aj na báze síry, tuhých elektrolytov ako aj nových batérií typu hliník-vzduch, batérií na báze iónov sodíka a železanov a zvýšenie výkonnosti a predĺženie životnosti batérií,“ objasňuje Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity Košice.

Pracovný balík 2 „Batériové systémy a ich manažment“ by sa mal zamerať na vývoj inovatívnych systémov riadenia batérií či batériových senzorov a na pokročilé techniky pre monitorovanie stavu batérií a superkapacitorov počas ich záťaže s cieľom optimalizovať ich pracovný režim.

Dôležitou témou je tiež  recyklácia a ďalšie využitie batérií, mala by sa riešiť v rámci pracovného balíka 3. Zameria sa na vývoj recyklačných procesov pre lítiové batérie a na vývoj riešení pre ich opätovné využitie (tzv. druhý život batérií).

„Cieľom projektu Národného batériového centra je nielen spoločne pracovať na vývoji technológií, ale tiež zabezpečiť ich transfer do reálneho priemyslu. V rámci tohto verejno-súkromného partnerstva sa chceme zamerať na praktické testovanie a validáciu nových technológií s priemyselnými partnermi,“ hovorí Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

„Potrebujeme sa na Slovensku tiež intenzívnejšie venovať príprave mladých talentov, ktoré budú konkurencieschopné v prostredí takýchto inovatívnych technológií. Keďže automobilový priemysel stále viac smeruje k elektrifikácii, je veľmi dôležité podporiť vzdelávanie špecialistov pre batériové technológie,“ dodáva Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu.

Memorandum o porozumení, ktoré deklaruje vôľu spolupracovať na príprave projektu Národného batériového centra, podpísali predseda SAV Pavol Šajgalík, rektor STU Miroslav Fikar, rektor UPJŠ Pavol Sovák, rektor TUKE Stanislav Kmeť, rektor Žilinskej univerzity Jozef Jandačka, prezident ZAP SR Alexander Matušek a riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu SEVA Patrik Križanský.

Zdroj: SAV