Prejsť na obsah
Verejnosť

Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je leitmotívom Národnej konferencie o akademickej a výskumnej integrite, ktorá bola dnes v Bratislave. Usporiadalo ju Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou.

V časoch, keď je potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík stále dôležitejšia, je esenciálne zaviesť a upevňovať kultúru vedeckej integrity vo všetkých organizáciách, ktoré majú dočinenia s výskumnými aktivitami - výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ako aj súkromné výskumné inštitúcie. Aj preto sa STU spoločne s CVTI rozhodli zorganizovať konferenciu, ktorá by mala prispieť k zabezpečeniu vedeckej integrity na Slovensku.

Konferenciu otvoril príhovorom rektor STU Oliver Moravčík. Pripomenul, že doteraz sa jednotlivé akademické ustanovizne riadia vlastnými legislatívnymi úpravami (etické kódexy univerzít, resp. SAV), chýba však jednotné vnímanie medzinárodne platných pravidiel a postupov pri výskyte  podozrenia nesprávneho - či už vedomého alebo nevedomého - správania sa jednotlivca alebo dokonca inštitúcie. „Je potešiteľné, že pre riešenia nemusíme chodiť až tak ďaleko. V susednom Rakúsku existuje od roku 2008 Oesterreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität, so svojou „mission and vision“ a deklaráciou troch atribútov: dôverne, nezávisle a objektívne. Som presvedčný, že dnes predložené dokumenty sa dajú plnohodnotne porovnávať  s overenými postupmi u našich rakúskych susedov, ktorých agentúra má vo svojom portfóliu skúmanie podozrení, prevenciu a tréning,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík.

Slovenská technická univerzita sa od počiatku aktívne podieľala na príprave dokumentov a stratégie v rámci pracovnej skupiny národného projektu SK4ERA, kde ju zastupoval prof. Ján Szolgay. V pracovnej skupine boli okrem STU a CVTI zastúpené APVV, APZ v Bratislave, EU v Bratislave, ESET spol. s.r.o., SAV, SAAVŠ, TUAD v Trenčíne, TU v Košiciach, UMB v Banskej Bystrici, UPJŠ v Košiciach, UK v Bratislave a VŠM v Bratislave.

Pripravili spoločnú Deklaráciu, ktorej cieľom je zaviazať všetky organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti integrity výskumu a vzdelávania v záujme zvýšenia dôvery verejnosti i medzinárodnej výskumnej komunity k slovenským výskumným pracoviskám.

Deklarácia sa opiera o európske štandardy, predovšetkým "European Code of Conduct for Research Integrity", ktorý je súčasne aj záväzným dokumentom pre výskumníkov zapojených do programu Horizont Európa. Zároveň by mala zaviazať slovenské výskumné organizácie k zavádzaniu vzdelávania v oblasti výskumnej a akademickej integrity pre študentov vysokých škôl, v doktorandskom štúdiu a na vyšších stupňoch vzdelávania pri súčasnom definovaní  presných pravidiel pre proces vyšetrovania prípadov nečestného vykonávania výskumu.

Vedecká integrita je prvotnou a v medzinárodnej súťaži uznávanou podmienkou kvalitnej vedeckej práce. Jej opakom je vedecká nepoctivosť a nečestnosť (research misconduct), t. j. vedomé porušovanie základných princípov vedeckej integrity, ktorému treba nekompromisne predchádzať. V prípadoch, keď k nemu dôjde, je nevyhnutné dôsledne ho vyšetriť a v potvrdených prípadoch vyvodiť adekvátne dôsledky.