Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pristupuje do Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku – AISlovakIA. Je to významný krok smerom k modernejšimu Slovensku a silný signál nielen pre univerzity a firmy pôsobiace v oblasti digitalizácie, automatizácie a umelej inteligencie, ale pre celú spoločnosť. AISlovakIA je dôležitou nezávislou platformou, ktorá podporuje rozvoj a zavádzanie umelej inteligencie na Slovensku. STU je jej zakladajúcim členom.

Už viac ako tri roky AISlovakIA podporuje spoluprácu medzi všetkými výskumnými inštitúciami na Slovensku, vrátane Slovenskej akadémie vied a súkromným sektorom, s cieľom vyvíjať a zavádzať inovácie s prvkami umelej inteligencie do priemyslu, ako aj do iných služieb verejného či súkromného sektora. Cieľom AISlovakIA je podporiť udržanie konkurencieshopnosti a podporenie technologickej suverenity. Platforma svojimi aktivitami prispieva k budovaniu osvety o reálnych prínosoch vývoja a zavádzania umelej inteligencie.

AISlovakIA je koordinátorom globálneho programu „Elements of AI“ na Slovensku, podporila vypracovanie stratégie pre umelú inteligenciu v zdravotníctve, vytvorila manuál pre zavádzanie umelej inteligencie do výroby a služieb pre malé a stredné podniky, podporila vytvorenie AI for Steel - konzorcium medzi spoločnosťou U.S.Steel a Technickou univerzitou Košice a stojí za mnohými inými úspešnými projektami.

Podľa Gabriela Galgóciho, predsedu správnej rady Centra pre umelú inteligenciu a prezidenta Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike, Slovensko nevyužíva potenciál v inováciách a nasadzovaní technologických riešení v oblasti umelej inteligencie a začína výrazne zaostávať za ostatnými krajinami v regióne strednej a východnej Európy. „Vstup MIRRI do Centra pre umelú inteligenciu - AIslovakIA, vnímame ako potvrdenie záujmu a ambíciu štátu chopiť sa príležitosti akcelerovať možnosti, ktoré Slovenská republika v tejto oblasti ponúka a pomôcť stať sa tak strategickejším hráčom v oblasti nasadzovania umelej inteligencie do priemyslu doma, prípadne byť jej exportérom do iných krajín sveta.“

Zapojenie MIRRI do AISlovakIA ocenila aj akademická obec. „Ak Slovensko nechce zostať len montážnou dielňou, musí sa aktívne podieľať na riešení aktuálnych technologických výziev doby. Výskum a vývoj umelej inteligencie je v ich popredí. Preto veľmi vítam pristúpenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie do Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku – AISlovakIA, v ktorej je STU zakladajúcim členom. Verím, že tento silný partner zvýši úsilie aj výsledky platformy,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporovalo vznik tohto typu platformy od začiatku v roku 2019. V roku 2019 experti združení v platforme pripravovali spolu s MIRRI odporúčania pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku ako podklad pre Akčný plán Digitálnej transformácie Slovenska, a zapojili sa do prípravy „Analýzy a návrhu možností výskumu, vývoja a aplikácie umelej inteligencie  na Slovensku“.

„Naše ministerstvo sa už v minulosti pričinilo o vznik Národného superpočítačového centra, rovnako ako aj Národného centra pre kvantové technológie. Som nesmierne rada, že dnešným dňom sme sa stali súčasťou aj Centra pre umelú inteligenciu a tým aj Národnej platformy umelej inteligencie – AIslovakIA. Týmto krokom prispievame k budovanie komplexného digitálneho a inovatívneho ekosystému s cieľom dopomôcť Slovensku zaradiť sa medzi úspešné, moderné krajiny využívajúce národný inovačný potenciál,“ uviedla podpredsedníčka vlády SR a ministerka Veronika Remišová. Podpora budovania ekosystému umelej inteligencie na Slovensku musí byť podľa vicepremiérky založená na spoločnej dôvere a aktívnej participácii všetkých relevantných strán a to najmä akademickej obce, zástupcov podnikateľského sektora ako aj širšej občianskej spoločnosti. „Z pozície štátu musíme tieto snahy dopĺňať kreovaním vyvážených podmienok pre rast tohto ekosystému, politickou podporou ako aj odstraňovaním rôznych administratívnych bariér. Mám za to, že dnes sme spoločne vykonali významný krok smerujúci k tomuto cieľu,“ doplnila Veronika Remišová.

Národná platforma - AIslovakIA je výsledkom transformácie občianskeho združenia Slovak.ai, založeného v roku 2019, na Centrum pre umelú inteligenciu, nezávislé záujmové združenie právnických osôb, ktorého ambíciou je aj naďalej rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. Zakladajúcimi členmi platformy sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Americká obchodná komora na Slovensku a IT Asociácia Slovenska.