Prejsť na obsah
Verejnosť
Ministerstvo školstva vyčlenilo na budovanie dôležitej výskumnej infraštruktúry v podobe univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier 335 miliónov eur z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj. Rezort pripravil dvojkolový model výberu projektov, ktorý má znížiť ich administratívnu náročnosť. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa ministerstva Miriam Žiaková.
Z celkovej sumy je 135 miliónov eur vyčlenených pre Bratislavský kraj a 200 miliónov eur pre ďalšie kraje. "Ministerstvo pristúpilo k tomuto rozhodnutiu po pomerne náročnej, ale vecnej diskusii s partnermi z prostredia výskumu, ako aj s Európskou komisiou, ktorá schvaľuje príslušnú nevyhnutnú zmenu OP Výskum a vývoj," uviedla Žiaková.
Dôležitým prvkom v procese výberu a podpory projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier je rozhodnutie o dvojkolovom modeli výberu. Prvé kolo je pritom novinkou špeciálne pripravenou ministerstvom. "Jej úlohou je znížiť administratívnu náročnosť pri predkladaní projektov, zvýšiť mieru transparentnosti a zabezpečiť výber najkvalitnejších projektov. Zavedenie tohto modelu kladie dôraz na obsahovú kvalitu projektov voči formálnym náležitostiam," dôvodí hovorkyňa.
V celom procese majú podstatnú úlohu hodnotiace a výberové kritériá pre prvé kolo výberu. Tretieho novembra tohto roku boli predložené na pripomienkové konanie členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ktorý je príslušným monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj. Schválenie kritérií rezort očakáva v druhej polovici novembra 2011 a zverejnenie výzvy pre prvé kolo výberu na prelome mesiacov november a december 2011. Uzávierka na podávanie projektových návrhov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier bude v januári 2012. Následne po vyhodnotení prvého kola výberu bude spustené druhé kolo v podobe štandardnej výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov, kde budú oprávnenými žiadateľmi len subjekty úspešné v prvom kole.
(TASR 7.11.2011)