Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Text memoranda

 

 

I.   Preambula

 

 

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta SR Bratislavy, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „partneri“) sa zhodli na tom, že:

 

1)         Bratislavský kraj disponuje enormným intelektuálnym potenciálom, sústredeným najmä na  vysokých školách, výskumných ústavoch, ďalších inštitúciách a podnikoch, ktorý v súčasnosti nie je dostatočne zhodnocovaný v zmysle využívania nových vedomostí v hospodárskom a spoločenskom živote regiónu;

 

2)         v zmysle skúseností z najvyspelejších regiónov Európy a sveta, rozhodujúcim zdrojom hospodárskeho rastu a spoločenského rozvoja sú aktivity, založené na využívaní nových vedomostí a ich transfere z univerzít a širšieho výskumného prostredia do praxe prostredníctvom  podnikavých, vysoko vzdelaných ľudí;

 

3)         budúci rozvoj Bratislavského kraja,  zvyšovanie kvality života a životnej úrovne jeho obyvateľov je potrebné chápať v širšom kontexte vyplývajúcom z nových možností daných najmä členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii;

 

4)         nové finančné možnosti a finančné schémy určené na budovanie vedomostnej spoločnosti  je potrebné v Bratislavskom kraji využiť účelne a efektívne, v záujme dosiahnutia synergického efektu;

  

   5)    vo vedomostnej ekonomike sú dôležité inovácie, chápané ako procesy zlepšovania výrobných

postupov, produktov či služieb, založené na praktickom uplatňovaní nových poznatkov pochádzajúcich z výskumu a vývoja, a že v ich  prenose je kľúčový človek ako kreatívny nositeľ príslušných vedomostí, skúseností a zručností;

 

    6)   je nevyhnutné nastaviť a podporiť procesy, ktoré z dlhodobého hľadiska a za využitia nových

vedomostí umožnia výrazne zvýšiť kvalitu života a životnú úroveň obyvateľov Bratislavského kraja;

 

    7)   na zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti a súčasne atraktívnosti regiónu je nevyhnutné  vyvinúť spoločné a koordinované úsilie o efektívnejšie a razantnejšie zavádzanie prvkov vedomostne orientovanej spoločnosti v Bratislavskom kraji.

 

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti, partneri  pristúpili  k podpísaniu  Memoranda o vytvorení strategickej platformy pre rozvoj inovatívneho regiónu založeného na vedomostiach (ďalej „Memorandum“).

 

 

II.   Cieľ

 

 

Spoločným záujmom partnerov je dodať nový rozmer spoločensko-hospodárskemu rozvoju regiónu tak, aby prostredníctvom masívneho využívania nových vedomostí, kreativity, skúseností a vlastnej podnikavosti vzdelaných ľudí v kombinácii s efektívnym a koncentrovaným využitím dostupných domácich a zahraničných finančných zdrojov priniesli väčšiu prosperitu a udržateľný rozvoj Bratislavského kraja v prospech všetkých, ktorí tu žijú a pracujú.

 

Partneri deklarujú záujem spoločne postupovať pri budovaní rámcov infraštruktúry, ktorých existencia a efektívne fungovanie je nevyhnutnou podmienkou pre integráciu jednotlivých častí znalostného trojuholníka – vysoko kvalitného vzdelávania, excelentných výsledkov výskumu, vývoja a inovácií a využívania ich výsledkov v spoločensko-hospodárskej praxi.

 

 

III.   Oblasti spolupráce

 

 

V záujme dosahovania spoločných cieľov zameraných na akceleráciu spoločensko-hospodárskeho rozvoja Bratislavského kraja definovaných v článku II Memoranda sa partneri dohodli na spoločnom postupe najmä v nasledovných oblastiach:

 

1)     všeobecného, vecného a riadeného dialógu medzi všetkými partnermi ako procesu hľadania

      najvhodnejších ciest k napĺňaniu vízií o budovaní vedomostnej spoločnosti v Bratislavskom kraji

      s využitím existujúceho potenciálu všetkých relevantných inštitúcií;

 

2)     stretávania sa ľudí, ktorí disponujú myšlienkami, novými vedomosťami a technickými riešeniami 

 s ľuďmi z podnikateľského prostredia, investormi a  ďalšími relevantnými subjektami

 prenášajúcich vedomosti do spoločensko-hospodárskej praxe;

 

3)      integrácie troch častí znalostného trojuholníka: vzdelávania, výskumu,  vývoja a inovácií

       a spoločensko-hospodárskej praxe najrôznejšími formami a spôsobmi, najmä vytváraním  

       partnerstiev a klastrov v konkrétnych špecializovaných oblastiach;

 

4)     výraznejšieho zapájania študentov do procesov zhodnocovania vedomostí ako najkreatívnejších

      a dynamických prenášateľov týchto vedomostí do spoločensko-hospodárskej praxe;

 

5)    vytvárania vhodnej spoločenskej atmosféry na podporu chuti podnikať, realizovať myšlienky

      cestou zakladania a rozvoja vlastných špecializovaných firiem v oblasti inovácií, nových

      technológií a zhodnocovania vedomostí;

 

6)     podpory rozvoja vedomostí, skúseností a zručností potrebných na podnikanie v oblastiach

      využívajúcich nové poznatky;

 

7)     zvyšovania spoločenského vedomia o hodnote duševného vlastníctva a potrebe jeho právnej

      ochrany a zhodnocovania;

 

8)     hľadania nových spôsobov zhodnocovania poznania, duševného vlastníctva, najmä cestami

      licencovania, formou vytvárania spin-off firiem a pod.

 

 

IV.   Implementácia

 

 

Partneri sa dohodli na:

 

1)  príprave strategického dokumentu stanovujúceho spoločné priority pre ďalší rozvoj celého

     regiónu v zmysle Memoranda a jeho následnom pravidelnom hodnotení a aktualizácii;

 

2)  spoločnom postupe pri presadzovaní rozvojových záujmov a priorít Bratislavského kraja vo

     všetkých relevantných inštitúciách a všetkými relevantnými spôsobmi v Slovenskej republike

     ako aj v zahraničí;

 

   3)  informovaní relevantných partnerov a verejnosti o zámeroch, krokoch a dosahovaných

        výsledkoch spoločného úsilia v rámci implementácie Memoranda;

 

   4)  vypracovaní odporúčaní pre jednotlivé oblasti uvedené v článku III Memoranda tak, aby tieto

        bolo možné zapracovať do strategických dokumentov v Bratislavskom kraji;

 

   5)  vypracovaní systému konzultácií relevantných subjektov k jednotlivým témam a oblastiam tak,

        aby boli dodržané princípy partnerstva, excelentnosti a otvorenosti;

 

   6)  navrhnutí najvhodnejších opatrení na dosahovanie spoločných cieľov a priorít.

 

 

V.   Inštitucionálne ustanovenia

 

 

Pre potreby implementácie Memoranda sa ustanovuje:

 

1)  Strategická rada pre rozvoj inovatívneho regiónu, ktorú tvoria vedúci predstavitelia partnerov a

     ktorej poslaním bude dohliadať nad napĺňaním cieľov, princípov a  strategických záväzkov

     uvedených v Memorande, ako aj vytvárať mechanizmy na prekonávanie bariér, ktoré by mohli

     spoločným aktivitám brániť;

 

2)  Expertná konzultačná skupina, ktorej hlavnou úlohou bude vypracovávanie vízií rozvoja regiónu,

     cieľov a mechanizmov na ich dosiahnutie s cieľom výrazného posilnenia využívania

     intelektuálneho potenciálu v prospech Bratislavského kraja;

 

3)  Spôsob fungovania vyššie uvedených štruktúr budú  upravovať  pravidlá, ktoré budú

     vypracované bezprostredne po podpise Memoranda.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

.................................

Vladimír Bajan

predseda

Bratislavského

samosprávneho kraja

 

 

 

 

....................................

Andrej Ďurkovský primátor

Hlavného mesta SR Bratislavy

 

 

 

 

.............................  František Gahér

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

 

 

 

 

.................... Vladimír Báleš

rektor

Slovenskej technickej

univerzity v Bratislave