Prejsť na obsah
Verejnosť

Už po druhý raz poznáme víťazky slovenskej verzie súťaže L’ORÉAL-UNESCO Women in Science 2018.

Tohtoročné ceny boli udelené:

v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrei Strakovej Fedorkovej, PhD. z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

v kategórii do 45 rokov Dr. hab. Mariane Derzsi, PhD. z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Cieľom projektu je upozorniť na prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, aby v nich mohla mladá generácia vidieť vzory a motivovala ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

Slovenské laureátky L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2018

Dr. hab. Mariana Derzsi, PhD.:

cieľom jej výskumu je nájsť nové materiály s výnimočnými magnetickými a elektrickými vlastnosťami na báze striebra a chlóru pomocou metód počítačom asistovaného materiálového designu na atómovej úrovni.

Na MTF STU pôsobí od januára tohto roka - viac v článku: Odborníčka na nanomateriály sa vracia na STU. 

„Materiály na báze striebra Ag2+ majú veľký potenciál stať sa zdrojom novej rodiny intenzívne vyhľadávaných vysokoteplotných supravodičov a multifunkčných elektronických materiálov. Ich výskyt je však veľmi ojedinelý a experimentálne postupy ich vyhľadávania nesmierne náročné. Môj projekt sa preto zameriava na vyhľadávanie nových kandidátov in virtuo. Spojenie striebra Ag2+ s chlórom predstavuje možnosť významne rozšíriť túto vzácnu skupinu materiálov a počítačom asistovaný materiálový design predstavuje vysoko efektívny spôsob ich virtuálneho vyhľadávania, charakterizácii ich vlastností a predpovedi podmienok ich vzniku“, vysvetľuje Mariana Derzsi.

Marianna Derzsi

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková:

cieľom jej práce je vývoj batérií lítium – síra, ktoré by sa mali využívať vo vysoko energeticky náročných aplikáciách ako sú napríklad elektromobily, roboty či stacionárne uskladnenie energie z obnoviteľných zdrojov.

„Tieto batérie neobsahujú žiadne ťažké kovy ako väčšina dnes používaných Li-iónových batérií, sú ove-ľa bezpečnejšie, lacnejšie a využívajú ľahko dostupné materiály. Existuje však niekoľko závažných problémov, ktoré stále bránia sériovej výrobe týchto batérií ako sú napríklad nízka cyklovateľnosť a objemové zmeny počas cyklovania. Cieľom projektu je riešenie týchto problémov použitím rôznych kompozitných materiálov na báze uhlíka a síry s rôznou 2D a 3D štruktúrou. Dôležitá je taktiež príprava a testovanie malých reálnych prototypov Li-S batérií, pričom výsledky tohto výskumu by mohli prispieť ku komercializácií tohto typu batérií,“ dodáva Andrea Straková Fedorková.

Andrea Straková

Do druhého ročníka súťaže sa zapojilo 34 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 11. apríla 2018 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška. Pre viac informácií www.prezenyvovede.sk.

Pri príležitosti osláv 20. výročia For Women in Science v Paríži, vyhlásila Nadácia L’oréal v spolupráci s UNESCO záväzok Male Champion For Women in Science, vytvorený v duchu iniciatívy Organizácie spojených národov HeForShe, ktorého cieľom je urýchlenie zmien a zlepšenie prístupu k rovným príležitostiam pre ženy vo vede vytvorením koalície mužských spojencov. K dnešnému dňu sa viac ako 20 významných svetových vedcov pripojilo k „Male Champion For Women In Science“. Každý dobrovoľník súhlasil s podporou spolupráce medzi mužmi a ženami vo vede. Ako? Záväzky majú rôzne podoby a to: poskytovať prístup ku grantom, zmeniť pohľad inštitúcií na nábor a hodnotenie výkonnosti, zlepšenie zastúpenia žien pri ich publikovaní, autorských právach a poskytovaní poradenstva.