Prejsť na obsah
Verejnosť
 

Centrum jazykovej a odbornej prípravy Bratislavskej vysokej školy práva (BVŠP), pripravilo pre cudzincov 2-semestrálne programy jazykovej a jazykovej a odbornej prípravy pred vysokoškolským štúdiom. 

Ponúkame Vám možnosť využiť tieto programy aj pre zahraničných záujemcov o štúdium na Vašej fakulte/univerzite/vysokej škole. Všetky vzdelávacie programy sú akreditované MŠ SR, majú rozsah jedného akademického roka a vedú k dosiahnutiu jazykovej kompetencie zo slovenského jazyka na úrovni stredne pokročilý  – stupeň B2  podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre osvojovanie a výučbu jazyka. Táto úroveň znalosti jazyka je štandardnou podmienkou obvyklou pre vstup na štúdium na univerzitách vo svete. Okrem slovenského jazyka majú študenti možnosť zdokonaľovať sa v anglickom jazyku a osvojiť si základnú odbornú terminológiu príslušného odboru budúceho štúdia.

 

Pre zahraničných študentov na Vašej škole, v rámci riadneho denného štúdia alebo v rámci  výmenných programov Erasmus, ponúkame možnosť štúdia slovenského jazyka aj polointenzívnou formou vo večerných kurzoch slovenského jazyka pre cudzincov.

 

Detailné informácie o ponúkaných programoch sa nachádzajú na web stránke www.uninova.sk/clap

************************
Ing. Jarmila  K o t l á r i k o v á

Riaditeľka

Centrum jazykovej a odbornej prípravy
Tematínska 10
851 05 Bratislava

Tel.: 02/6353 3147
Fax: 02/6353 3149
e-mail: clap@uninova.sk
www.uninova.sk/clap