Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 3. apríla 2009 sa v hoteli Bôrik uskutoční konferencia pod názvom "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI – TECH SLOVENSKO", ktorú organizuje Ministerstvo školstva SR a Úrad vlády SR v spolupráci so zastúpením EK na Slovensku.

Odborným garantom konferencie je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Záštitu nad touto konferenciou prevzal podpredseda vlády SR a minister školstva Ján Mikolaj a podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.  

Cieľom konferencie je:

        - upriamiť pozornosť na nový spôsob nazerania na úlohu výskumu a vývoja pre spoločnosť – a tou je akcelerácia rozvoja jednotlivých regiónov Slovenskej republiky prostredníctvom tvorby a využívania nových poznatkov pre potreby spoločenského a hospodárskeho rozvoja,

        - vysvetliť hlavnú úlohu štrukturálnych fondov v oblasti financovania výskumu a vývoja na Slovensku a konfrontovať ju s očakávaniami hlavných aktérov slovenskej vedy,

        - ukázať na konkrétnych príkladoch zo zahraničia, ako môže kombinácia aktivít v oblasti vzdelávania, tvorby nových poznatkov a štrukturálnych fondov výrazným spôsobom akcelerovať rozvoj regiónu.

Konferencia je rozdelená do nasledovných tematických blokov:
        - rozvoj regiónov s dôrazom na vedecko-technologické parky a inovačné klastre,
        - prepájanie akademickej sféry a priemyslu/transfer technológií a poznatkov,
        - excelentný výskumu a vývoj prostredníctvom výskumných centier,
        - kvalita vedy – ľudské zdroje vo vede.

Paralelne s programom konferencie bude prebiehať sprievodná akcia pod názvom Trh fondov pre vedu.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, v rámci svojho stánku, bude prezentovať svoju činnosť, aktivity a vzorové projekty podporené agentúrou.

Registrácia do 27. 3. 2009.