Prejsť na obsah
Verejnosť

Inžineiri z CERNu budú prednášať na FEI STU. Prednáškový cyklus Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov sa uskutoční 25. marca 2015, v čase 14:30 – 17:00 v posluchárni CD-300 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3.

Pôjde o sériu kratších prednášok od ľudí, ktorí v CERNe pracujú na tom, aby všetky experimenty fungovali tak ako majú.  Aj oficiálne propagačné materiály tohto svetového strediska pre výskum fyziky uvádzajú, že ,,tam pracuje desaťnásobne viac inžinierov a technikov ako fyzikov – výskumníkov. Prečo? Sú totiž základom všetkých činností v CERNe – aby sme mohli posúvať hranice experimentálnej fyziky, musia inžinieri a technici vytvoriť  najlepšie prístroje na svete.''

Cieľom prednášok ma FEI je upriamiť pozornosť aj na technické študijné odbory, ktoré môžu študenti absolvovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Okrem iného sa záujemcovia dozvedia aj to, ako sa môžu Slováci do výskumu v CERNe zapojiť.

Prednášky pri príležitosti výročia CERNu sa ukutočnia aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave  “Úžasný svet CERNu a jeho výskum – Staň sa súčasťou!” Rovnako 25. marca 2015 ich tu organizuje UK spolu s MŠVVaŠ SR. Táto časť sa zameriava predovšetkým na prácu fyzikov v CERNe.

Ako povedal generálny riaditeľ CERNu Rolf Heuer, "Šesť desaťročí je CERN miestom kde ľudia dokážu pracovať spolu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Tvoríme most medzi rôznymi kultúrami tým, že používame jediný univerzálny jazyk, ktorým je veda."

Vstup na podujatie Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov. je voľný, úroveň prednášok bude prispôsobená poslucháčom.

Program prednáškového cyklu na FEI STU:

(Mlynska dolina, Ilkovičova 3,)

Karel Šafařík (fyzik, Physics Department, experiment ALICE, CERN): Čo je to CERN a čo tam vlastne robíme? 

Čo je to CERN? CERN ako svetové stredisko pre fyziku vysokých energii. CERNsky výskum posúva hranice poznania časticovej fyziky. Urýchľovač je základný nástroj časticového fyzika.

Vladimir Bahyl (inžinier, IT Department, CERN):  Výpočtová technika tretieho tisícročia.

CERN patrí medzi najväčších producentov dát na svete. Oboznámte sa s tým, ako CERN tieto dáta: analyzuje, spravuje, distribuuje (technológiou GRID medzi spolupracujúcimi univerzitami a laboratóriami po celom svete) a v neposlednom rade archivuje (v páskových robotoch) pre budúce generácie.

Peter Lichard (inžinier, Physics Department, experimenty ATLAS a NA62, CERN): Elektronika pre experimenty v CERNe.

Úloha inžinierov pri vývoji a stavbe experimentov. Elektronika na spracovanie signálov, zber dát a napájacie systémy v špeciálnych podmienkach experimentu. Príklady detektorov a ako sa robí experiment.

Daniel Valuch (inžinier, Beams Department, CERN): Živý vstup priamo z CERNu o elektronike v urýchľovačoch.

Anton Pytel (študent Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU) Ako sa dostať do CERNu?

Anton Pytel bol v r. 2011 v CERNe na stáži na pozícii technical student. Ako sa tam dostal, čo robil a ako sa tam môžete dostať aj vy a aké sú ďalšie možnosti.


Čo je to CERN?

    Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) je zameraná na základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky.

    CERN vznikla 29. septembra 1954 dohodou dvanástich členských štátov. Dnes ich je dvadsať. Slovensko je členským štátom od roku 1993. Ministerstvo školstva je odborným garantom členstva SR v CERN-e a vykonáva koordináciu a zabezpečovanie účasti slovenských pracovísk.

    CERN vlastní najväčšie laboratóriom časticovej fyziky na svete, kde sa zaoberajú výskumom najjemnejšej štruktúry hmoty. Kvôli tomu postavili veľký hadrónový urýchľovač, ktorý umiestnili v podzemnom tuneli v tvare kruhu s obvodom 26,5 km a v hĺbke 50 až 150 metrov pod zemou. Nachádza sa na švajčiarsko-francúzskej hranici, severozápadne od mesta Ženeva.

Informácie o ďalších podujatiach na Slovensku pri príležitosti výročia CERN na stránke Svet častíc.