Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Inštitút celoživotného vzdelávania (ICV STU) organizuje pre zahraničných študentov, ktorí majú záujem o štúdium v slovenskom jazyku na niektorej z fakúlt Slovenskej technickej univerzity Intenzívny kurz slovenského jazyka.

Ilustracne FOTO: Intenzivny kurz slovenskeho jazyka pre zahranicnych studentov

Zdroj obrázka: https://www.pinterest.com/bettygeorge2/test/

Vzdelávanie je plánované na 640 hodín: zimný semester 320 h, letný semester 320 h. Rozsah vyučovacej hodiny je 45 minút.

Absolvent modulu dosiahne štyri jazykové zručnosti na požadovanej (pokročilej) úrovni, t. j. čítanie s porozumením, komplexné počúvanie, základné ústne a písomné oznámenie o každodenných témach prostredníctvom inštruktážnych materiálov obsiahnutých v príslušných hodinách učebných textov a základnú odbornú terminológiu z technických študijných odborov. Je schopný samostatne komunikovať, popisovať každodenné aktivity, orientovať sa v čase a priestore, vyjadriť minulé akcie, vyplniť jednoduchý dotazník, napísať svoj životopis.

 

Absolvovanie kurzu zvyšuje predpoklady pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a nadväzujúceho štúdia na zvolenej fakulte STU.

 

Poplatok za štúdium:  2 400 EUR (3,50 EUR /h.)

Poplatok za prihlásenie: 60 EUR (poplatok za prihlášku je nevratný).

Minimálny počet účastníkov kurzu: 8 osôb

Prihláška musí obsahovať: Kópiu identifikačnej strany pasu budúceho študenta kurzu.

Vzor prihlášky bude v blízkej dobe zverejnený na stránke http://icv.stuba.sk. V prípade záujmu zasielajte základné identifikačné údaje na nižšie uvedenú adresu.

Viac informácií pre zahraničných študentov v angličtine nájdete na stránke  https://www.stuba.sk/english .


Kontaktná osoba:

Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.

Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Slovenská technická univerzita
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Slovenská republika
tel.:  +421 917 669 198
e-mail: laura.gressnerova@stuba.sk