Prejsť na obsah
Verejnosť

Lepšie podmienky na vzdelávanie a život študentov, menej byrokracie a viac efektivity, užšie prepojenie s priemyslom a viac peňazí pre kvalitné školy a výskum. To sú hlavné ciele nového rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Roberta Redhammera, PhD., ktorého slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 18. apríla 2011. Spolu s rektorom  boli inaugurovaní aj dekani štyroch fakúlt STU: prof. Ing. Alojz Kopáčik , PhD., dekan Stavebnej fakulty, prof. Ing. Ľubomír Šooš , PhD., dekan Strojníckej fakulty, doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky a prof. Ing. Ján Šajbidor , DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Na akademickej slávnosti sa zúčastnilo 34 rektorov a dekanov univerzít zo Slovenska i zo zahraničia. Pozvanie prijala i predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, minister školstva Eugen Jurzyca, predseda výboru NR SR pre školstvo Dušan Čaplovič, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, prezident SRK Libor Vozár, zástupcovia diplomatického zboru a ďalší hostia.

Rektor Redhammer vo svojom príhovore zdôraznil, že Slovenská technická univerzita v Bratislave má jedinečnú šancu prepracovať sa medzi elitné európske univerzity. Je to moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá má intenzívne prepojenie na medzinárodnú vedeckú komunitu. Jej vzdelávacie programy sú postavené na výsledkoch vlastného výskumu. Ambíciou nového rektora je motivovať mladých učiteľov výskumnými grantmi pre mladých či postdoktorandskými štipendijnými schémami.

„Som hrdý na to, akých úspešných študentov má naša univerzita. Viem však, že im môžeme ponúknuť ešte viac. Takisto som presvedčený, že dokážeme prilákať ďalších šikovných mladých ľudí, ktorí si v súčasnosti vyberajú štúdium v zahraničí,“ povedal R. Redhammer. Univerzita má ambíciu skvalitniť priestory a prostredie v škole, rozšíriť možnosti vzdelávania študentov, posilnenie výskumu a tesnejšiu spoluprácu s priemyslom. „Chcem im poskytnúť viac príležitostí na rozvoj ich talentu, či už v spolupráci s podnikmi alebo pri zakladaní vlastných firiem. Chcem STU atraktívnejšiu pre súčasných aj budúcich študentov. Fandím šikovným, ambicióznym a talentovaným mladým ľuďom, ktorí sa neboja ukázať svoje schopnosti a presadiť sa,“ dodal na záver svojho príhovoru Robert Redhammer.

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Ján Šajbidor sa v mene inaugurovaných dekanov poďakoval akademickým senátom fakúlt za prejavenú dôveru a rektorovi STU za potvrdenie tejto voľby. V príhovore medzi iným povedal: „Tradične dobrá univerzita sa vyznačuje nielen kvalitou vedy a vzdelávania, ale aj schopnosťou vytvárať vlastnú intelektuálnu elitu, ktorá formuje jej odborné smerovanie a hodnotový profil. Práve stabilita hodnotového systému je hlavným pilierom univerzitného prostredia, ktoré patrí do základného portfólia každého kultúrneho národa. Jeho kvalitu primárne neurčujú ani financie či prístroje a zariadenia, ale odborná a ľudská hodnota tých, ktorí tieto vzťahy tvoria."

Predseda vyššieho územného celku Pavol Frešo vo svojom príhovore zdôraznil, že Slovenská technická univerzita patrí dlhodobo medzi tie univerzity na Slovensku, ktorým sa darí budovať si kredit prestížnosti, či už v povedomí verejnosti, alebo zo strany štátnych a samosprávnych orgánov, i zamestnávateľov. O kvalitnej výchove absolventov a vhodne stanovených študijných programoch svedčí podľa neho aj tá skutočnosť, že absolventi univerzity patria medzi najvyhľadávanejších na trhu práce a nezamestnanosť je prakticky nulová. „Exaktnosť odborov, ktoré univerzita ponúka, a ktorým sa venuje aj univerzitný výskum potláča do úzadia aj politickú rovinu a otázky financovania vysokého školstva, a práve preto je škola taká úspešná,“ povedal župan.

Aj ostatné prejavy hostí vyzdvihli zásluhy Slovenskej technickej univerzity pri výchove domácej technickej inteligencie a zdôraznili potrebu dôsledného spájania kvalitnej vedy a univerzitného vzdelávania.

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora

 

inauguracia rektora