Prejsť na obsah
Verejnosť

Projektu rekonštrukcie historickej budovy Hurbanových kasární sa v zimnom semestri venovala stovka študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zámerom bolo preskúmať možnosti zveľadenia tejto bratislavskej lokality.

Študenti tvorili svoje návrhy v rámci predmetu Ateliér navrhovania III. Garantom predmetu je  profesor Robert Špaček, prodekan FA STU: “Zaoberať sa podobou Hurbanových kasárni je dôležité, pretože objekt tvorí neuralgickú urbánnu situáciu. Od policajného riaditeľstva vedie Dobrovského ulica, ktorá je desaťročia slepá, „naráža“ do zadnej steny kasární. Vytvára to zlý priestorový aj komunikačný prvok. Študenti sa otvorenia tohto objektu pre verejnosť zhostili naozaj kreatívne a vytvorili z kasární nový atraktívny verejný priestor v centre Bratislavy. Komplex navrhli spriechodniť a v novom priestore riešili námestie, galérie, tvorivé dielne, kaviarne, oddychové zóny... a, samozrejme, podzemné parkovisko."

Spomedzi všetkých podnetných študentských prác je 30 najlepších návrhov teraz vystavených v priestoroch galérie dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach. Výstava potrvá do 29. marca 2018.

Viac o vernisáži a výstave aj na www.scd.sk

Hurbanove kasarne_Filip Albert student_veduci profesor Špaček RobertHurbanove kasárne: študent Filip Albert, vedúci profesor Robert Špaček 

hurbanove kasarne student Filip Albert

Hurbanove kasárne svojím významom a potenciálom ponúkajú veľkú šancu pomôcť lokalite okolo Kollárovho námestia, Obchodnej a Mickiewiczovej ulice a celému prepojeniu Starého mesta na Nové mesto, preto je perspektívne a dôležité zaoberať sa týmto priestorom a prospešne ho využiť.

Potenciálny inštitucionálny investor, Ministerstvo kultúry SR, dáva šancu, že pri dobrej koordinácii viacerých inštitúcií môže vzniknúť živé centrum pre umeleckú komunitu s množstvom benefitov v prospech celej lokality. Všade vo svete sú verejno-prospešné stavby tým impulzom, ktorý spúšťa oživovanie a zveľaďovanie štvrtí a často sa takéto stavby cielene umiestňujú do štvrtí, ktorým majú pomôcť rozvíjať sa. Existuje teda reálna šanca, že rozsiahly areál Hurbanových kasární, ktorý má veľkolepé priestory pred budovou, ale aj na nádvorí a v samotnej budove by bolo možné prepojiť s okolitými bodmi, čo by pomohlo celému priestoru v širšom kontexte.


Tento názor zdieľ ajú aj predstavitelia spoločnosti ITB Development, ktorí sa okrem iného venujú aj možnosti revitalizácie Mickiewiczovej ulice, na vyústení ktorej sa Hurbanove kasárne nachádzajú. Po úspešnej spolupráci ITB Development s Fakultou architektúry STU na Mickiewiczovej ulici v minulom školskom roku boli architekti Šebo a Lichý oslovení profesorom Špačkom podieľať sa na vytvorení zadania pre študentov tretieho ročníka fakulty. Práve Hurbanove kasárne sa javili ako veľmi dobrá príležitosť pre to, aby mladé talenty preskúmali silu tejto lokality. Zadanie bolo nad rámec tretiackych osnov, no zároveň výzvou,ktorú by svojím spôsobom mohli žiaci podchytiť. Ide totiž o súbor priestorov pre umeleckú komunitu prepojený s historickými a výstavnými priestormi súčasnej galérie, nie klasické zadanie bytovky, ktoré sa štandardne tretiakom zadáva. Zámerom bolo, aby študenti skúmali aj možnosti ako koncept prezentovať smerom navonok ku Kollárovmu námestiu a ako ho zapojiť do mestského organizmu a pomôcť tak okoliu a celej lokalite.
„Vo viacerých návrhoch sú inšpiratívne podnety. Študenti s nezaťaženým myslením odvážne prinášajú nápady doplniť priestory o nové objekty a často tým menia urbanistické parametre priestoru, dávajú mu nové impulzy,“ hovorí Tomáš Šebo.

Hurbanove kasarne_studentka Veronika Slaničanová_vedúci Jozef BátorHurbanove kasárne: študentka Veronika Slaničanová, vedúci práce: Ing.  arch. Jozef Bátor, PhD.

Ing.  arch. Jozef Bátor, PhD.)

Kam smerujú ďalšie kroky

Snahou prezentovať túto tému verejne a vyvolať diskusiu je aj výstava tridsiatich najlepších študentských návrhov Hurbanových kasární v galérii Satelit.
Pre trasu Obchodná – Mickiewiczova – Krížna, je predpolie Hurbanových kasární jedným z najdôležitejších bodov, pretože je to akési vyústenie Obchodnej ulice do v súčasnosti veľmi nešťastne vyzerajúcej spodnej časti Kollárovho námestia. Tento priestor si žiada viac a bolo by dobré, keby v tomto mieste vznikol bod, ktorý by bol akýmsi lokálnym „atraktorom“.
Snaha vzbudiť verejný záujem o to, aby vznikla odborná diskusia o budúcom smerovaní tejto budovyv prospech lokality by mala predísť tomu, aby vz nikla budova uzavretá sama do seba, ktorá vo svojich útrobách skrýva ďalšie anonymné kancelárie.
Záujem obyvateľov, širšej verejnosti aj zainteresovaných, ktorí majú vplyv na dianie v meste by mohol viesť k reálnym krokom v prospech lokality.
Snažíme sa túto tému prezentovať verejne a boli by sme radi, keby sa nepremárnila šanca využiť potenciál tejto budovy, ktorá môže mať veľký prínos. Radi by sme vyvolali diskusiu tak, ako sa nám to úspešne darí na Mickiewiczovej. Chceme do diskusie prizvať všetky zainteresované strany a jedným z dôležitých krokov je aj vernisáž študentských prác. Tento moment je tiež príležitosťou stretnúť sa so zástupcami mesta, poslancami, predstaviteľmi Ministerstva kultúry a inštitúcií, kompetentnými a aj s tými, ktorých tento priestor zaujíma a postupne pretaviť spoločné návrhy do reálnych možností,“ dodal Tomáš Šebo z ITB Development.

Výstava sa koná v rámci výstavného programu galérie dizajnu Satelit, v priestoroch Slovenského centra dizajnu, ktoré v Hurbanových kasárňach okrem galérie prevádzkuje aj múzeum dizajnu a zapája sa do iniciatív, ktoré sa venujú rozvoju mestského priestoru vo svojom okolí.

Hurbnaove kasarne  študent Juraj Ženiš, vedúca docentka Lea Rollová

Hurbanove kasarne: študent Juraj Ženiš, vedúca doc. Ing. Arch. Lea Rollová, PhD.

Hiurbanove ksarne Marianna Krajčirová študentka

Hurbanove kasárne: študentka Marianna Krajčírová

"Historické Hurbanove kasárne na Kollárovom námestí v centre Bratislavy by sa mohli premeniť na živé centrum pre umeleckú a kreatívnu komunitu s netypickými formami bývania. Oživenie areálu, ktorý už osem rokov neslúži armáde a sídli v ňom múzeum dizajnu, by pomohlo celej lokalite, skultúrnilo zanedbanú spodnú časť námestia a prepojenie Starého a Nového Mesta z Obchodnej cez Mickiewiczovu a Krížnu ulicu," píše o výstave aj Trend. Ten zverejnil aj viaceré inšpiratívne návrhy študentov.

pozvanáka výstava Hurbanove kasárne očami študentov