Prejsť na obsah
Verejnosť

H2020MSCA IF

 

Taliansko:

Sapienza_University_of_Rome


Talianska Univerzita Sapienza v Ríme vyzýva výskumníkov akejkoľvek štátnej príslušností k "vyjadreniu záujmu" o projekty Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships.

Prihlásiť sa môžu výskumníci s absolvovaným doktorandským štúdiom alebo min. štyrmi rokmi aktívnej praxe (plný úväzok). Ak ste už spolupracovali so školiteľom z Univerzity Sapienza, kontaktujte ho prosím priamo. Ak nie, môžete vyjadriť záujem o spoluprácu prostredníctvom vyplnenia nasledujúceho online formulára do 12.6.2015: http://www.uniroma1.it/questionari/expression-interest-marie-skłodowska-curie-individual-fellowships-if

Útvar pre medzinárodnú spoluprácu Univerzity Sapienza následne preverí dostupnosť univerzitného pracoviska a vhodného dohľadu a pomôže Vám predložiť spoločný návrh projektu. 

Logo Ca’ FoscariTalianska Univerzita Ca’ Foscari v Benátkach hľadá potenciálnych nových žiadateľov pre projekty Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships.

Školitelia z Univerzity Ca’ Foscari zverejnili  svoje „vyjadrenia záujmu“ s podrobným popisom tém výskumu ktorým by sa chceli venovať. Potenciálny záujemcovia ich môžu kontaktovať do 15. júna zaslaním kompletného životopisu (vrátane praxe a publikácií) a abstrakt návrhu projektu k zverejneným témam na e-mailovú adresu research@unive.it.

Úspešnému žiadateľovi bude po prijatí poskytnutá plná podpora pri príprave úspešného návrhu projektu.

Nové „vyjadrenia záujmu“ budú taktiež zverejňované na stránke Univerzity Ca’ Foscari. Viac informácii o projekte Marie Curie Individual Fellowships a aktualizované „vyjadrenia záujmu“ nájdete tu: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=148343

 

Loga Bicocca


Talianska Univerzita Bicocca v Miláne hľadá vysoko motivovaných mladých výskumníkov pre spoluprácu na projektoch Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships.

 

Školitelia z Univerzity Bicocca očakávajú Vaše vyjadrenia záujmu o spoluprácu do 30. júna 2015 na nasledujúcej adrese:http://www.unimib.it/msca

Vyjadrenie záujmu nie je prísľubom financovania ani zamestnania. Jednotlivé návrhy budú hodnotené na základe kvality výskumu, budúcich kariérnych vyhliadok výskumných pracovníkov a dostupnosti vhodného dohľadu.

Úspešnému žiadateľovi bude po prijatí poskytnutá plná podpora pri príprave úspešného návrhu projektu.

Odporúčame si pred podaním projektu preštudovať príručku Európskej Komisie pre lepšie pochopenie procesov pri žiadaní o grant cez program Marie Curie Individual Fellowships.

 

Španielsko:

Logo MdEC

Štátny Sekretariát Výskumu, Rozvoja a Inovácií pri Ministerstve Hospodárstva Španielskeho kráľovstva na svojej Horizont 2020 stránke zverejnil viac ako 500 inštitúcií, ktoré majú záujem nadviazať spoluprácu v rámci programu Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (Výzva MSCA IF 2015).

Cieľom výzvy je podporiť tvorivý a inovačný potenciál skúsených výskumných pracovníkov umožnením pracovať na výskume či už v Európe alebo mimo nej. Okrem toho, má tento program podporiť návrat a reintegráciu výskumných pracovníkov z mimoeurópskych krajín, ktorí už predtým pracovali v Španielsku. Tiež rozvíja resp. pomáha naštartovať kariéru jednotlivých výskumných pracovníkov  ukazujúcich veľký potenciál s ohľadom na ich skúsenosti.

Výzva MSCA IF 2015 sa uzatvára dňa 10. septembra 2015, podmienkou je preto spolu s vybranou inštitúciou odovzdať projekt do tohto dátumu. Viac informácií nájdete tu:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html

Španielsko hľadá spoluprácu v týchto oblastiach:

 

Poľsko:Poľská Jagelovská univerzita v Krakove hľadá skúsených výskumníkov pre spoluprácu na projektoch programu Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships.

Prihlásiť sa môžu výskumníci s doktorandským štúdiom absolvovaným najneskôr v čase podania návrhu, alebo min. štyrmi rokmi aktívnej praxe v oblasti výskumu (plný úväzok). Univerzita hľadá spoluprácu v nasledujúcich oblastiach:

 • Štúdium funkcie proteínov Arabidopsis podieľajúcich sa na PCNA-závislej DNA replikácii, oprave a kontrole bunkového cyklu - Vedúci: PhD Wojciech Strzałka
 • Medené a zinkovo-olovnate sedimentárne horniny (mineralógia, geochémia - vrátane PGE, REE); tafonómia (kosti, baktérie, pyritizácia); geochémia čiernych bridlíc (udalosti); sedimentárne železné sulfidy - Vedúci: Prof. Zbigniew Sawłowicz
 • Porovnávacie kultúrne štúdie - Vedúca: Prof. Marta Kudelski
 • Židovské štúdie - Vedúci: PhD Maciej Tomala
 • Matematika: diferenciálne rovnice, nelineárna funkcionálna analýza, metódy a techniky nelineárnej analýzy, variačné výpočty variačné výpočty, teórie riadenia, identifikácia, homogenizácia, matematické modelovanie fyzikálnych systémov, aplikácia diferenciálnych rovníc problémov mechaniky - Vedúci: Prof. Stanisław Migórski.
 • Európska filozofia umenia (najmä platónovská tradícia), moderné umenie (predovšetkým maliarstvo, inštalačné umenie), európska história maliarstva, teória byzantskej a pravoslávnej ikony - Vedúca: PhD Paulina Tendera
 • Aplikácia optickej magnetometrie pri detekcii biomagnetických polí, optické vyhľadávače temnej hmoty, nukleárna magnetická rezonancia pri absolutne nulových magentických poliach - nové možnosti a aplikácia - Vedúci: PhD Szymon Pustelny
 • Vývoj inovatívnej farmakoterapie proti metastázujúcej rakovine na báze endotelu - Vedúci: Prof. Stefan Chłopicki
 • výskum v oblasti chémie - tematické oblasti a informácie o prípadných školiteľoch nájdete tu: http://www2.chemia.uj.edu.pl/Inf_en.pdf
Ak Vás tieto témy zaujali, prosím zašlite svoj životopis na ewa.prazuch@uj.edu.pl. O grant sa musia uchádzať výskumník a vedúci spoločne. Tento musí byť odovzdaný najneskôr do 10. septembra 2015, kedy sa výzva MSCA IF 2015 uzatvára.

(pôvodné zadanie v angličtine)

 

Jordánsko:

Logo Scientific Food Center

Jordánske výskumné centrum Scientific Food Center hľadá mladých výskumníkov pre spoluprácu na projektoch programu Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships.

Hlavným cieľom Výskumného centra je podporovať produkciu potravín od poľnohospodárstva až po finálnu úpravu potravín. Ponúka vedecké služby, ako sú analýzy, konzultácie, výskum, vývoj, posúdenie pre akreditáciu ako aj školenia vysvetľujúce problémy spracovateľov potravín a ponúkajúce riešenia problémov. Centrum hľadá spoluprácu v nasledujúcich oblastiach:

Prihlásiť sa môžu výskumníci s doktorandským štúdiom absolvovaným najneskôr v čase podania návrhu, alebo min. štyrmi rokmi aktívnej praxe v oblasti výskumu (plný úväzok). Univerzita hľadá spoluprácu v nasledujúcich oblastiach:

 • Pšenica / obnova parametrov kvality zrna počas veľkoobchodu
 • Kvalitný olivový olej a jeho znehodnocovanie
 • Aflatoxíny - výskyt, detekcia a obmedzenia
 • Rezíduá hormónov a antibiotík v potravinách
 • Rezíduá pesticídov v potravinách
 • Geneticky modifikované potraviny - detekcia, dôsledky
 • Bisfenol A a/alebo emigračné látky v potravinách a nápojoch z plastových obalov
 • Akrylamid v potravinách
 • Funkčné potraviny - nové produkty
 • Využitie nanotechnológii
Ak Vás tieto témy zaujali, kontaktujte prosím Dr. Hanee M. AL-Dmoor  gm@facts-center.comO grant sa musia uchádzať výskumník a vedúci spoločne. Tento musí byť odovzdaný najneskôr do 10. septembra 2015, kedy sa výzva MSCA IF 2015 uzatvára. 

Viac k tejto výzve nájdete tu: http://www.facts-center.com/News/newsid443/57/mid/443