Prejsť na obsah
Verejnosť

Seminár Horizont 2020

možnosti spolupráce pre akademický a podnikateľský sektor

Miesto konania: Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava
Dátum konania: 27. júna 2014

Program

8.00 - 8.30 Registrácia účastníkov

8.30 - 8.35 Slávnostné otvorenie podujatia - prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU

8.35 - 8.40 Príhovor - Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ SARIO

8.40 - 8.45 Príhovor - Ing. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK v SR

8.45 - 8.55 Národná podpora účasti slovenských subjektov v programe Horizont 2020 - Ing. Róbert Szabó,  PhD., generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR

8.55 - 9.10 Horizont 2020 – predstavenie – Ing. Mgr. Mária Búciová, národný kontaktný bod, STU

9.10 - 9.30 Nástroj pre MSP - Ing. Ivan Filus, národný kontaktný bod, BIC Bratislava

9.30 - 10.00 Prestávka - občerstvenie

10.00 - 10.15 Akú pomoc ponúka Styčná kancelária pre záujemcov o H2020 - Mgr. Daniel Straka, Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli

10.15 - 11.30 Krátke prezentácie dopytov a ponúk za účelom vyhľadávania partnerov do projektov H2020

11.30 - 11.40 Záver semináru

11.40 - 12.30 „Matchmaking“ a diskusia potenciálnych partnerov z akademického a podnikateľského   prostredia

 

V prípade, že chcete v rámci bodu Krátke prezentácie dopytov a ponúk do projektov H2020 odprezentovať svoju ponuku na spoluprácu, zašlite nám krátku .ppt prezentáciu (maximálne 3 slidy) e-mailom na adresu do 23. júna 2014 do 16.00 hod.  V prípade veľkého počtu záujemcov budú na prezentáciu vybraté návrhy z viacerých tematických oblastí, tak aby oslovili čo najširší okruh potenciálnych partnerov z podnikateľského prostredia.  

 

Registrácia: link .  

 

Rámcový program Horizont 2020 je zameraný na podporu inovačných aktivít a užšiu spoluprácu medzi akademickou sférou a podnikateľským prostredím. Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s agentúrou SARIO a pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR a Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike orgamizuje odborný seminár pre zástupcov akademického aj podnikateľského sektora s cieľom sprostredkovať vybraným podnikateľským subjektom bližšie informácie o možnostiach spolupráce, ktoré ponúka program Horizont ako aj o výskumnom potenciáli a expertíze tímov na STU.