Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky – národný koordinátor programu Horizont 2020 na Slovensku - vás pozýva na slovensko-český informačný seminár venovaný špecifickej výzve programu Horizont 2020 - ERA Chair.

Seminár sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na Lamačskej 8A v Bratislave v piatok 25. apríla 2014 o 13:00 hod.

Cieľom výzvy je zriadiť v organizácii, ako je univerzita alebo výskumná inštitúcia, pracovisko, ktoré bude riadiť vynikajúci výskumník vybraný transparentným medzinárodným tendrom. Výskumník okolo seba vytvorí prvotriedny výskumný tím. Úlohou tímu bude uskutočniť zásadný kvalitatívny posun celej inštitúcie, prípadne vznik alebo rozvoj vedného odboru s významným dopadom aj na spolupracujúce inštitúcie a celý región.

V rámci pilotnej výzvy ERA Chair 7. rámcového programu uspela Žilinská univerzita v Žiline s projektom ERADIATE - Transport systems and communication technologies; v Českej republike zase Masarykova univerzita v Brne s projektom – CEITEC - Life Sciences. Zástupcovia oboch projektov sa seminára zúčastnia a podelia sa s vami so svojimi skúsenosťami s prípravou projektu. 

Na podujatí bude predstavený aj kľúčový dokument Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, s ktorým musia byť projekty zo Slovenska úzko previazané. 

Seminár je určený predovšetkým tým pracovníkom inštitúcií, ktorí majú v kompetencii oblasť vedy, výskumu a inovácií, ako aj rozvojové aktivity inštitúcií. Mali by sa zúčastniť predstavitelia tých inštitúcií a regiónov, ktoré majú skutočný záujem a odvahu podstúpiť zásadnú kvalitatívnu zmenu. Podujatím chcú organizátori poskytnúť priestor na tvorivý brainstorming, z ktorého by k uzávierke výzvy, ktorá je 15. októbra 2014, vzišli ďalšie konkurencieschopné projekty ERA Chairs. Program podujatia nájdete na stránke http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/slovensko-cesky-seminar-venovany-specifickej-vyzve-programu-horizont-2020-era-chair.html?page_id=7587

Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, registrujte sa do 10. apríla 2014 zaslaním kontaktných údajov na email: jakub.birka@cvtisr.sk.