Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., na základe odporúčania hodnotiacej komisie rozhodol o pridelení grantov 82 mladým výskumným pracovníkom STU v rámci Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov.

Dňa 15. 6. 2012 o 9.00 hod. v aule na Mýtnej rektor osobne odovzdá dekréty nasledovným úspešným mladým výskumníkom:

  NÁZOV PROJEKTU AKRONYM ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ SUMA
  Stavebná fakulta      
1 Požiarna odolnosť polymérov vystužených vláknami POPVYV Ing. Katarína Gajdošová, PhD. 1 000,00
2 Degradácia povlakovej krytiny z PVC-P ako výsledok vzájomnej nekompatibility materiálov v strešnom plášti plochých striech DEFOIL Ing. Stanislav Šutliak 993,00
3 Vertikálny gradient tiažového zrýchlenia v geodetických referenčných sieťach VERGRAD Ing. Juraj Papčo, PhD. 1 000,00
4 Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach prostredníctvom zelených striech REDEMOD Ing. Pavel Berta 950,00
5 Nelineárna odozva železobetónových konštrukcií pri seizmickom zaťažení NOŽBKPSZ Ing. Michal Krchňák 1 000,00
6 Vplyv bazaltových odpraškov na reologické vlastnosti cementových kompozitov a vlastnosti zatvrdnutých cementových kompozitov. BAZALTCOMP Ing. Veronika Kmecová 1 000,00
7 Vplyv návrhu konštrukcie cementobetónových vozoviek na ich napätostný stav CONPAVE Ing. Andrea Zuzulová, PhD. 870,00
8 Analýza rovnomernosti distribúcie vlákien vo vláknobetóne s využitím digitalizácie obrazu a aplikovanej matematiky FIBERDIST Ing. Marek Ďubek 953,00
9 Určovanie posunov a pretvorení mostných objektov využitím terestrického laserového skenovania POSMOSTLS Ing. Ján Erdélyi 972,50
10 Stabilita tlačených stĺpov a ohýbaných nosníkov SCC & BB Ing. Michal Kováč, PhD. 1 000,00
11 Tepelná pohoda a účinnosť vetrania v nízkoenergetických budovách s núteným vetraním a sálavým vykurovacím/chladiacim systémom COMFORT Ing. Michal Krajčík 1 000,00
12 Terénny výskum prúdenia vody v kanálovej sieti VSN-3 (ČS Čičarovce, Pavlovce na Uhom a Ptrukša) TEREN Ing. Zuzana Pálinkášová 979,66
13 Využitie rádioaktívnej ocele pri výstavbe mostov VYROVYM Ing. Peter Paulík, PhD. 1 000,00
14 Meranie intenzity a absorpcie vetrom hnaného dažďa v závislosti od povrchovej úpravy MIVEHD Ing. Peter Juráš 400,00
15 Presné stanovenie dĺžkových zmien keramického cesta v procese sušenia v rámci vyhotovenia krivky podľa Bigota BIGOT Ing. Matej Kerestúr 984,00
16 Vplyv konštrukčných detailov na klopenie nosníkov LTBCD Ing. Tomáš Živner, PhD. 1 000,00
17 Vplyv požiarnych bariér na šírenie požiaru v dutinách drevostavieb VPoBaŠiPoDuD Ing. Soňa Leitnerová 1 000,00
18 Riešenie inverznej gradientometrickej úlohy RIGÚ Ing. Martin Pitoňák 1 000,00
  Spolu     17 102,16
  Strojnícka fakulta      
1 Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív POLOTUB Ing. Peter Križan, PhD.  986,00
2 Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu VYVSEPPBEPOJA Ing. Ján Danko, PhD. 998,00
3 Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom PNOMH Ing. Tomáš Polóni, PhD.  1 000,00
4 Výskum v oblasti sumácie postupností VOSP Mgr. Peter Letevaj, PhD.  957,00
5 Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 – 1 a ISO 14397 – 2 PVZNNCMPSPSPSPNI Ing. Vladimír plukovník  1 000,00
6 Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku TermoDynBrzd Ing. Andrea Babálová  1 000,00
7 Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok Miešanie Ing. Peter Peciar  990,00
8 Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch SVVS Ing. Juraj Baďo  979,00
  Spolu     7 910,00
  Fakulta elektrotechniky a informatiky      
1 Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy PR LAD Ing. Branislav Korenko 1 000,00
2 Vývoj 1-DOF haptického zariadenia VHZ Ing. Pavol Folvarčík 1 000,00
3 Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO EMBKSDD Ing. Martin Nováček 1 000,00
4 Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach NUMOPE Ing. Gergely Kajtár 1 000,00
5 Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera NARALP Ing. Tomáš Huba 1 000,00
6 Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb PAMKVIS Ing. Adrián Kováč 1 000,00
7 Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu MORTEV Ing. Ing. arch. Ľubomír Vančo 1 000,00
8 Návrh simulácie fotonických štruktúr FOTOSIM Ing. Anton Kuzma 1 000,00
9 Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO GoALL Ing. Branislav Vrban 1 000,00
10 Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou HEAT Ing. Juraj Marek, PhD. 1 000,00
11 Modelovanie prevádzky v NGN sieťach MPNS Ing. Erik Chromý, PhD. 940,00
12 Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie BDDSENS Ing. Marian Vojs, PhD. 1 000,00
13 Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia KČOVNSR Ing.Peter Ťapák, PhD. 1 000,00
14 Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach AVPPKHIS Ing. Michal Halás, PhD. 940,00
15 Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne BioDLC Ing. Marián Marton, PhD. 1 000,00
16 Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl F MEMS Ing. Lukáš Maršálka 1 000,00
  Spolu     15 880,00
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie      
1 Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy Potenciálne inhibítory AChE Mgr. Lucia Krajňáková,            Dokt. - OBM 1 000,00
2 Príprava a vlastnosti polypropylénových vlákien aditivovaných anorganickými nanoplnivami pre zlepšenie cementových kompozitov PPKOM Ing. Jozef Ryba, PhD.,                                      Zam. - OVT 1 000,00
3 Totálna syntéza prírodného polyhydroxylovaného pyrolizidínového alkaloidu Pochonicínu ako významného inhibítora β-N-acetylglukozaminidáz POCHONICÍN Ing. Daniela Lackovičová,                                 Dokt. - OOCH 1 000,00
4 Štúdium mikrobiálnych sekundárnych metabolitov ako inhibítorov enzýmov patofyziologických mechanizmov SMIEM Ing. Eva Buchtová,                          Dokt. - OBT 1 000,00
5 Elastomérne magnetické kompozity s magnetickými plnivami ELMAGKOMP Ing. Ján Kruželák, PhD.,                    Zam. - OPK 995,00
6 Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku fenolových látok ANTIOX Ing. Ján Rimarčík, PhD.,                             Zam. - OCHF 1 000,00
7 Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií CPSCP Ing. Monika Kocková,                   Dokt. - OVHP 1 000,00
8 Využitie zmesi enzýmov na čistenie rizikových priesakových vôd Enzod Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.,                          Zam. - OEI 950,00
9 Štúdium manganatých a meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami  ŠMAMEK Ing. Danica Čechová,               Ing. Kristína Matelková,                             Dokt. - OACH 1 000,00
10 Implementácia smernice OECD/WHO/Európskej komisie pri hodnotení kožného prieniku zdravotne rizikových endokrinne disrupčných zlúčenín IKORZEDZ Ing. Silvia Pažoureková,                          Dokt. - OPT 1 000,00
11 Príprava aktivovaných a pillarovaných prírodných hliniek montmorilonitového typu pre katalytické účely  PAPIPHMOTYKU Ing. Michal Horňáček, PhD.,                      Zam. - OTRP 1 000,00
12 Separácia enantiomérov v potravinových matriciach viacrozmernou plynovou chromatografiou SEPMVPC Ing. Alexandra Pažitná,                          Dokt. - OALCH 1 000,00
13 Mapovanie diverzity kvasiniek osídľujúcich habitus viniča Map Div Kvas Ing. Katarína Ďurčanská,                              Dokt. - OBT 1 000,00
14 Fyzikálnochemické procesy v bublinách/póroch penového betónu PeBet Ing. Zora Hajdúchová, PhD.,                        Zam. - OKSC 1 000,00
15 Totálna syntéza Dekarestriktínu L DEKA L Ing. Juraj Paštrnák,                               Dokt. - OOCH 1 000,00
16 Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich bilogických vlastností IPLACIB Ing. Lukáš Žemlička,                   Dokt. - OVHP 1 000,00
17 Vlastnosti tlačených polovodivých vrstiev na báze TiO2 a ZnO a ich vplyv na účinnosť farbivom senzibilizovaných solárnych článkov PRINTCELL Ing. Pavol Gemeiner,                Dokt. - OPAF 1 000,00
  Spolu     16 945,00
  Fakulta architektúry      
1 Sieť tovární spoločnosti Dynamit Nobel STSDN Ing. arch. Nina Bartošová 1 000,00
2 Historická zeleň bývalých révaiovských panstiev HZ RPAN Ing. Miriam Heinrichová, PhD. 900,00
3 Vplyv prostredia na mieru miestnej kriminality VPnMMK Ing.arch. Lucia Benkovičová 1 000,00
4 Vplyv na tvaroslovie a dekoráciu priemyselnej architektúry v Bratislave z prelomu 19. a 20. storočia VTDPABAPS Ing. arch. Veronika Kvardová 1 000,00
5 Urbanisticko-architektonický terénny  výskum vybraných rómskych osád na východnom Slovensku UAVRO Mgr.art. Michal Sládek 665,00
6 Potenciály polyfunkčného rozvoja sídlisk (Porovnávacia štúdia vybraných obytných súborov v Bratislave, v Prahe a vo Viedni) PPRS Ig. arch. Oľga Melcerová, PhD. 1 000,00
7 Valorizácia mestotvorných urbanistických štruktúr VMUŠ Ing. arch. Lucia Štefancová 1 000,00
  Spolu     6 565,00
  Materiálovo-technologická fakulta      
1 Štúdium využitia ozonizácie v procese použivania procesných kvapalín a pri ich likvidácii. ozón Ing. K. Gerulová, PhD.  992,00
2 Five Axis Ultrasonic Machning FAUM Ing. M. Zvončan 1 000,00
3 Bezpečnosť informačných aktív ako integrálna súčasť systému manažérstva kvality v súlade s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania.  SelnA Ing. J. Urdziková, PhD.  990,00
4 Generovanie optimálnej trajektórie robotickej ruky v robotickom simulátore iCub s využitím GPU. iCubGAGPUopTraGen Ing. P. Bezák, PhD.  1 000,00
5 Mechanické vlastnosti hybridných adhézno-laserových spojov tenkých plechov.  LWB Ing. I. Michalec 1 000,00
6 Návrh implementácie virtuálneho modelu elektro-hydraulického pohonu.  VIRELHYPO Ing. M. Kopček, PhD. 1 000,00
7 Štúdium degradability procesných kvapalín. degradabilita Ing. J. Fiala, PhD. 984,00
8 Vytvorenie softvéru na výpočet ukazovateľa Celkovej efektívnosti zariadeni so zameraním na motiváciu pracovníkov.  DrBo 2012 Ing. J. Drahňovský, PhD. 1 000,00
9 Zváranie horčíkových zliatin a iných ľahkých kovov laserovým lúčom Magnesium laser Ing. T. Kramár 800,00
10 Sledovanie procesu samozahrievania nenasýtených olejov pomocou bezpečnostného kalorimetra SEDEX.  SPSNOPBKS Ing. I. Hrušovský 957,00
  Spolu     9 723,00
  Fakulta informatiky a informačných technológií      
1 Personalizované kolaboratívne vzdelávanie na webe PECOLEW Šimko Marián 1 000,00
2 Heuristické algoritmy pre analýzu grafov a sietí HAAGS Chalupa David 1 000,00
3 Využitie ľudského počítania pre organizáciu osobných multimediálnych archívov HaMOPeMA Šimko Jakub 1 000,00
4 Klasifikácia TCP tokov s využitím pokročilého notifikačného mechanizmu KTTVPNM Olšovský Michal 970,00
5 Skupinové odporúčanie aplikované na jednotlivcov SOAJ Kompan Mihal 1 000,00
  Spolu     4 970,00
  Ústav manažmentu      
1 Inovatívne riešenia v procese relokácie podniku v rámci strategického riadenia podnikových nehnuteľností                                                    IRVPRP     Ing. Andrej Adamuščin, PhD. 1 000,00
  Spolu     1 000,00
  SPOLU CELKOM     80 095,16